Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1958-1967

Titles marked *** are not (or no longer) in the Library
Titels met *** gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik die sleutelwoord/e in.
To search within the document click on Edit/Find and enter your search.Die goeie jaar / Henriette Grové.

Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1958.

Grepe uit die Afrikaanse bakteriologie / deur G.C. van Drimmelen. Deel I
Pretoria : Wallach, 1958.

The interaction between environment and heredity / by J.C. Bonsma and G.N. Louw.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1958.

Krimpende kindertal : waarom huisgesinne kleiner word / hoofredakteur G. Cronje

            Kaapstad: N.G. Kerk-uitgewers, 1958

Livestock philosophy / by J.C. Bonsma.
Pretoria : University of Pretoria, 1958.

Oordeel en vooroordeel : letterkundige opstelle en kritiek / deur A.P. Grové.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1958.

Die patriargale familie : 'n kultuursosiologiese studie / deur G. Gronjé en J.D. Venter.
Kaapstad : H.A.U.M., 1958.

Akademiese prestasietoetse en hulle betekenis by die vakkeuse van universiteitsbeginners / deur M.C.H. Sonnekus.
Kaapstad : H.A.U.M., 1959.

Aspekte van prysbeheersingspolitiek in Suid-Afrika na 1948 / deur H.J.J. Reynders.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1959.

            Egskeiding : die aard en oorsake van huweliksontbinding in Suid-Afrika. / hoofredakteur G. Cronje

            Kaapstad : N.G. Kerk-uitgewers, 1959  

 

            Drankmisbruikers : ‘n sosiologiese ondersoek van 250 aangehoudenes in werkkolonies / J.E. Pieterse

            Kaapstad : H.A.U.M. , 1959

 

            Die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse gevangenisstelsel 1652-1958 / H.J. Venter

            Pretoria: H.A.U.M., 1959

 

Die Glasdeur : drama in twee tonele / Henriette Grové.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1959.

Keur uit die Nederlandse poesie : bloemlesing en aantekeninge / A.P. Grové en J.L. Steyn..
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1959.

Man en vrou in die huwelik : ’n ontleding van die probleme van die egtelike verhouding / deur G. Cronje.
Kaapstad : HAUM, 1959.

Die moeder / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Nasionale boekhandel, 1960.

Die problematiek van die vormende waarde / B.F. Nel.
Amsterdam : Meulenhoff, 1959.

Siener in die suburbs / P G du Plessis.
S.l. Dawie Fourie 196-

Ad Destinatum : gedenkboek van die Universiteit van Pretoria / Universiteit van Pretoria.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1960.

Die didaktiese grondslae van Aardrykskunde in die laerskool volgens die moderne denkpsigologie / deur F.J.C. Cronje.
Kaapstad : H.A.U.M., 1960.

Die ekonomiese lewe van Suid-Afrika / onder redaksie van D.G. Franzsen en H.J.J. Reynders.
Pretoria : Van Schaik, 1960.

Fisika. Deel IV, Optika / saamgestel deur H. Verleger ; geskryf deur J. G. Koen.

Pretoria : Universitas, 1960?

Inleiding tot die algemene volkekunde / uitgegee onder redaksie van P.J. Coertze, en in medewerking met R.D. Coertze... et al.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1960.

Klinik und Behandlung der Raumbeengenden intrakraniellen Prozesse. I / bearbeitet von P. Brandt ... et al.
Berlin : Springer, 1960.

Morfologiese verdubbeling in Noord-Sotho / deur Pieter Schalk Groenewald.
Pretoria : s.n., 1960.

Ongetroude moeders : ’n ontleding van die gesinsagtergrond van buite-egtelikheid / hoofredakteur : G. Cronjé

            Kaapstad : N.G. Kerk-uitgewers, 1960

 

Ontspoorde jeugdiges : die aard en oorsake van jeugmisdaad / hoofredakteur G. Cronjé

            Kaapstad : N.G. Kerk-uitgewers, 1960

 

Praktikum : fisika I / opgestel deur H. Verleger In medewerking met L.A. Prinsloo.
2e uitg. Pretoria : Universitas, 1960?

Praktikum : fisika II en III / H. Verleger in medewerking met D.J. Fourie ... et al.
Pretoria : Universitas, 1960?

The Problem of methaemoglobinaemia in man with special reference to poisoning with nitrates and nitrites in infants and children / by Douw G. Steyn.
Pretoria : Universiteit Van Pretoria, 1960.

Die sin van die erediens / deur J.A. Heyns.
Bloemfontein : Sacum, 1960?

            Vroue en moeders wat werk : die invloed van huls beroepsarbeid op die huisgesin en die volk / Hoofredakteur G.        Cronje.

            Kaapstad : N.G. Kerk-uitgewers, 1960

 

Die Houtbeeld / Chris Barnard.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1961.

Inleiding tot die Suid-Afrikaanse staatsfinansies / onder redaksie van D.H. Steyn.
Pretoria : Van Schaik, 1961.

Meer as 'n dagtaak : die lewe van Karl Bremer / deur H.P. Botha.
Kaapstad : Haum, 1961.

The neurosurgical approach to intracranial infections a review of personal experiences, 1940-1960 / F. J. Irsigler.
Berlin : Springer-Verlag, 1961.

Protective action of fluorine on teeth / Douw. G . Steyn.

Pretoria : University of Pretoria, 1961

 

Wangedrag van dogters / H.H. Strating.
Kaapstad : HAUM, 1961

Anatomie en fisiologie vir verpleegsters / deur W. Gordon Sears vertaal deur T. Muller en C.J. Labuschagne.
2de Afr. uitgawe Kaapstad : Juta, 1962.

Christina en Kristien / saamgestel deur G.S. Nienaber en A.P. Grové.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1962.

Halte 49, en twee monoloe  / Henriette Grove.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1962.

Memo insake die voorkoming van siektes by die mens / deur Douw G. Steyn.
1962

Psigiese beelde van kinders met leermoeilikhede / B.F. Nel en M.C.H. Sonnekus

Pretoria : Werkgemeenskap ter Bevordering van die Pedagogiek as Wetenskap, Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, [1962]

Contemporary pottery in South Africa / F.G.E. Nilant.
Cape Town : Balkema, 1963.

Education for South Africa. Afrikaans; Onderwys vir Suid-Afrika : die 1961 Onderwys-Paneel eerste verslag.
Johannesburg : Witwatersrand University Press vir die 1961 Onderwys-Paneel, 1963.

Die ekonomiese lewe van Suid-Afrika / onder redaksie van D.G. Franzsen en H.J.J. Reynders.
2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1963.

Guide to the Bushveld excursion  / J. Willemse

[Pretoria : University of Pretoria, 1963]

'n Modern-pedoterapeutiese benadering van spel / deur J.S.M. Faure.
Pretoria : HAUM, 1963.

Olie op die wonde : die barmhartigheidsdiens van die Ned. Geref. Kerk / deur H.D.A. du Toit.
Kaapstad : NG Kerk-Uitgewers, 1963.

Skepsels / Dolf van Niekerk.

Johannesburtg : Afrikaanse Pers Boekhandel, 1963, 1971.

Die statistiese prosedure : teorie en praktyk / deur D.J. Stoker.
Pretoria : UNiversiteit van Pretoria, 1963.

Die taak van die bedryfsleier : insonderheid die organisatoriese kant daarvan / H.J.J. Reynders

Pretoria : J.L. van Schaik , 1963.

Taalkundige opstelle van oud-studente aan Prof. Dr. T H Le Roux ter geleentheid van sy tagtigste verjaarsdag 18 Maart 1963 met biografiese aantekeninge en biografie.
Pretoria : Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1963.

Die Westerse kultuur in Suid-Afrika / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1963.

Woord en wonder : inleidende studie oor die tegniek van die poesie / A. P. Grové.
Kaapstad : Nasou, c1963

 

Boela van die blouwater / Chris Barnard.

Johannesburg : APB, 1964.

 

Dwaal / Chris Barnard.

Johannesburg : APB, 1964.

 

Freedom – What for?  an inquiry into the Ethical Foundations of Democracy / K.A. Schrecker

Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1964

 

Gannavlei / Dolf van Niekerk.

Johannesburg : Afrikaanse Pers, 1964.

Grondslae van die rekeningkunde / Robert N. Anthony geprogrameer deur Matthew Israel vertaal en verwerk deur C.W.I. Pistorius.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1964.

Die Inligtingsprobleem / deur C.M. Kruger.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1964

Problematiek van die te vroeg skoolverlatende blanke jeug in die Republiek van Suid-Afrika / P.J.J. du Plessis

[S.l. : s.n.] , 1964

 

Race : the reflections of a theolgian / Bonaventure Hinwood.

Rome : Herder, 1964

 

Second memorandum on the artificial fluoridation of drinking water supplies / by Douw.G. Steyn.

Pretoria : University of Pretoria,1964

 

            Sentrale, provinsiale en munisipale instellings van Suid-Afrika / J.J.N. Cloete

            Pretoria : J.L. van Schaik, 1964

 

Uitspraakwoordeboek van Afrikaans /Prof. T.H. le Roux en Prof. P. de Villiers Pienaar.

            Pretoria : J.L. van Schaik, 1962.

Afrikaanse essayiste / saamgestel deur Elize Botha.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1965 (1974 printing).

Bekende onrus: Muurspiël : Naelstring / Chris Barnard.

Pretoria : Van Schaik, 1965.

Ekonomie vir Suid-Afrikaanse skole / P.J. Nieuiwenhuizen in oorlegpleging met J.H. Thuynsma en W.J. Hefer.
Johannesburg : Afrikaanse Pers, 1965.

Goethe : biblografie i.e. bibliografie van die Goethe-versameling in die Merensky-Biblioteek, Universiteit van Pretoria / saamgestel deur die personeel van die Merensky Biblioteek.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1965.

Grondslae van die psigologie : 'n inleidende analise van die verhouding tussen mens en wêreld / Barend Frederik Nel.
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1965.

Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde / onder redaksie van E. Lindenberg ; met medewerking van R. Pheiffer, P.G. du Plessis, A.J. Coetzee.

Pretoria : Academica, 1965.

Die jeug - waarheen? / Herman Venter.
2de druk. Kaapstad : H.A.U.M, 1965.

Die onwillige weduwee, of, Sybrandus Saliger : 'n kunsmatige klug in drie bedrywe / Henriette Grové.
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau, 1965.

Oordeel en vooroordeel : letterkundige opstelle en kritiek / A.P. Grové.

Kaapstad : Nasou, 1965

 

Professionele maatskaplike werk / onder redaksie van Professor G. Cronje.

Pretoria : J.L. van Schaik, 1965.

 

Suid-Afrikaanse skryfsters van die sestigerjare / deur Elize Botha.

Johannesburg : SAUK, 1965.

 

Die swanesang van Majoor Sommer / Chris Barnard.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1965.

Wat is 'n gewone man / D.P.M. Botes.
Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekhandel, 1965.

Die wonder van ons menswees / vir die radio geskryf deur Prof. J.D. j. Hofmeyr.

[Johannesburg] ;S.A.U.K,[1965]

Atleet en afrigter / Hannes Botha, Gert Potgieter.
Johannesburg : Janssonius en Heyns, 1966.

Babavoeding / P.J. Pretorius.
Kaapstad : Nasou, 1966?

 

Gebonde jare / Margaret Bakkes

s.l. : Human & Rousseau, 1966.

 

Halfeeu : uitgesoekte verhale uit Die Huisgenoot 1916 tot 1966 / P G du Plessis.
Kaapstad : Nasionale Boekhandel, 1966 (3e dr. 1968).

 

Hondegaloppie / George Weideman.

Johannesburg : Voortrekker Pers, 1966.

Kultuurbeïnvloeding in die Oudheid / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1966.

Lagersdrift: opheffingsdaad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk / deur F.G.E. Nilant

Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1966

Operative cholangiography / C.A.R. Schulenburg.
London : Butterworths, 1966.

The reptiles of the Kruger National Park / U de V Pienaar, W.D. Haacke , N H G Jacobsen.

            Pretoria : National Parks Board,  1966.

Die Republiek van Suid-Afrika : agtergrond, ontstaan en toekoms / onder redaksie van F.A. van Jaarsveld en G.D. Scholtz.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1966.

Urbanization of the Bantu Homelands of the Transvaal / by D. Page.

            Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1966.

WORP : 84 gebundelde verse van 10 digters wat aan die Universiteit van Pretoria studeer. Pretoria : Skrywerskring (Pro Arte), 1966.

Die Aktualiteitsbeginsel in die geologiese navorsing / deur D.J.L. Visser.
Pretoria : s.n., 1967.

Aspekte van die Suid-Afrikaanse historiografie / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1967.

Bloemlesing uit die werke van E. Douwes-Dekker (Multatuli) / uigegee met inleiding en aantekeninge deur Tj. Buning.
Pretoria : Van Schaik, 1967.

Duister kuns / Erik Holm.
S.l. : s.n., 1967?

Duitse letterkunde as studievak aan die universiteit / deur J.A.E. Leue.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1967.

Die ekonomiese politiek van Suid-Afrika / onder redaksie van J.A. Lombard.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1967.

Hoogtepunte / Du Plessis, P. G.

Nasboek, 1967.

 

Klein grys telegramme van die wêreld / D.P.M. Botes.
Johannesburg : APB, 1967.

 

Man in die middel / Chris Barnard.

Johannesburg : Afrikaanse Pers-Boekwinkel, 1967.

 

Mandalon : poesie en prosa van 35 studente  / versamel  deur George H. Weideman.

Pretoria : UP studenteskrywers in samewerking met Pro Arte : skrywerskring, [1967]

 

***Die Margaret Bakkes-omnibus /Margaret Bakkes.

    Kaapstad : Human & Rousseau, 1967.

Moses by die brandende braambos / deur A H Van Zyl.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1967.

Nederlandse verhale van ons eie tyd / saamgestel deur A.P. Grové, Wilfried de Pauw, J.L. Steyn.
1e uitg. Pretoria : Academica, 1967.

Papers on the handicapped child / by B.F. Nel ... [et al]

[Pretoria? : University of Pretoria, 1967?]

Praktiese harmonieleer van die diatoniek / Arthur Wegelin.
2de dr. Kaapstad : Nasou, 1967.

Samevattings van doktorale proefskrifte en magisterverhandelinge ingedien in 1963/1964 = Summaries of   dissertations for the degree of doctor  and of master submitted in 1963/1964

            Pretoria : University of Pretoria, 1967

 

            Sentrale, provinsiale en munisipale instellings van Suid-Afrika / J.J.N. Cloete

            Pretoria : J.L. van Schaik, 1967

 

The South African fossil ape-men : the Australopithecinae / by R. Broom and G.W.H. Schepers : with a preface by       J.C. Smuts.

 Pretoria : Transvaal Museum, 1967.

 

Statuut en toepaslike wets- en huishoudelike bepalings / saamgestel en uitgegee deur Universiteit van Pretoria

            [Pretoria] : Universiteit van Pretoria, 1967

 

            Swart Afrika : politieke en administratiewe tendense

            Pretoria : Afrika Instituut, 1967