Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1968-1977

Titles marked *** are not (or no longer) in the Library
Titels met *** gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik die sleutelwoord/e in.
To search within the document click on Edit/Find and enter your search.Die Afrikaner in die beroepslewe van die stad / S. van Wyk
Pretoria : Academica, 1968.

Beknopte geschiedenis der Nederlandse letteren. Afrikaans.;Beknopte geskiedenis van die Nederlandse letterkunde / E. Rijpma Afrikaanse vertaling deur A.P. Grové." / hersien deur J.H. Rijpma.
4de druk Pretoria : Academica, 1968.

Current veterinary therapy : small animal practice / dited by R.W. Kirk
3rd ed.
Philadelphia : Saunders, 1968.

Didaktiese orientasie / F. van der Stoep, O.A. van der Stoep.
Pretoria : Academica, 1968.

Digters uit die Lae Lande : bloemlesing uit die moderne Nederlandse en Vlaamse poesie / saamgestel en van inleidings en aantekeninge voorsien deur A.P. Grové en Tj. Buning.
Pietermaritzburg : Natalse Universiteitspers, 1968.

Op die voorpunt : 'n bundel Nederlandse kort-kortverhale / saamgestel deur Tj. Buning en S. Strydom.
Johannesburg : Afrikaanse Pers-boekhandel, 1968.

Prolegomena van 'n prinsipiële pedagogiek / deur C.K. Oberholzer.
Kaapstad : HAUM, 1968.

Samevatting van doktorale proefskrifte en magisterverhandelinge ingedien in 1964/1965 = SummVakdidaktiek, biologie vir die sekondere skool /|cJ.P. Degenaar.aries of     dissertations for the degree of doctor and of master submitted in 1964/1965

            Pretoria : University of Pretoria, 1968

           

Samevatting van doktorale proefskrifte en magisterverhandelinge ingedien in 1964/1965 = Summaries of             dissertations for the degree of            doctor and of master submitted in 1965/1966

            Pretoria : University of Pretoria, 1968

 

            Skrik kom huis toe / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Tafelberg, 1968, 1983.

 

Taak van die bedryfsleier /H.J.J. Reynders.

Pretoria : Van Schaik, 1975.

 

Die Verband tussen die kunste / onder redaksie van G. Cronjé
Pretoria : Van Schaik, 1968.

Verslag van die jeugondersoek wat deur die Departement Sosiologie van die Universiteit van Pretoria vir die Nasionale Jeugraad onderneem is / Navorsingsdirekteur: J.E. Pieterse Adviseur: G. Cronjé.
Johannesburg, Voortrekkerpers, 1968

As die son kliplangs spring / George Weideman.

Johannesburg : Voortrekkerpers, 1969.

 

Report on aspects of personnel management / F.W. Marx

Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1969.

A Check list of the vascular plants of the Kruger National Park / deur H.P. van der Schijff.
Pretoria : Van Schaik, 1969.

The concept of economic co-operation in Southern Africa / J.A. Lombard, J.J. Stadler , P.J. van der Merwe.

Pretoria : Econburo, 1968.

 

Die Felsbilder Südafrikas : Deutung un Bedeutung / Erik Holm.

Tübingen : Wasmuth, c1969.

Jac van Looy : 'n keur uit sy prosa / saamgestel deur Tj. Buning en S. Strydom.
Pretoria : Van Schaik, 1969.

Kaas / Willem Elsschot met aantekeninge deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1969.

Kommunisme, teorie en praktyk : enkele aspekte / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1969.

Die Koopman van Venesie / deur William Shakespeare vertaal deur Anna S. Pohl.
Johannesburg : SAUK, 1969.

Die Kuns en die gemeenskap / Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.
Pretoria : Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 1969.

            Mens-in-sosiale-verband : ’n sosiologies-personologiese benadering / G. Cronje

            Pretoria ; Kaapstad: Academica, 1969

           

            Die Nag van Legio / P.G. du Plessis.
            Kaapstad : Tafelberg, 1969.

Ons kuns / J.H. Pierneef ... et al.
Pretoria : Uitgegee deur die tydskrif Lantern in medewerking met die S.A. Uitsaaikorporasie, 1969.

Pa maak vir my ‘n vlieër Pa / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1969.

Proceedings Second World Conference on Animal Production, University of Maryland, College Park, Maryland, USA, July 1968.
Urbana, Ill. : American Dairy Science Association, 1969.

Die Romeins-Hollandse reg in oënskou / deur D.F. Mostert.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1969.

Samevatting van doktorale proefskrifte en magisterverhandelinge ingedien in 1964/1965 = Summaries of             dissertations for the degree of            doctor and of master submitted in 1966/1967

            Pretoria : University of Pretoria, 1968

Verse van 'n landloper / Louis Eksteen.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1969.

Verse van 'n landloper / Louis Eksteen.
Johannesburg : Voortrekkerpers, 1969.

Alledaagse kindergeneeskundige probleme / P.J. Pretorius.
Kaapstad : Nasou, 1970

Atleet en afrigter / Hannes Botha en Gert Potgieter

Johannesburg : Janssonius en Heyns (edms.) Bpk, 1970

 

Bantoe-jeugmisdaad : ‘n krimineel-sosiologiese ondersoek van ‘n groep naturellejeugoortreders in die boksburgse landdrosdistrik / H.J. Venter en G.M. Retief

Kaapstad : H.A.U.M., [1970]

 

Digters op die toring : ‘n keuse uit die werk van die Twintigers / Pirow Bekker.

Pretoria : Van Schaik, 1970.

 

Dogter van Jefta / Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1970.

Enkele aksiologies-ontologiese momente in die voor-volwassenheidsbelewing : 'n studie in die wysgerige antropologie / W.A. Landman.
Pretoria : NG Kerkboekh., 1970.

Die epos / onder redaksie van G. Cronje.
Pretoria : Van Schaik, 1970.

Further evidence of the structure of the Sterkfontein ape-man Plesianthropus / by Robert Broom and J.T. Robinson.
Amsterdam : Swets en Zeitlinger, 1970.

Fokus: onderwerpe met riglyne vir bespreking by jeugleierskursusse en – konferensies

            Johannesburg : Perskor, [1970]

Godsdiens in die wording van die kind / deur F.J. Potgieter.
Pretoria : Academica, 1970.

Honey as a food and in the prevention and treatment of disease by Douw G. Steyn.

Pretoria : Van Schaik, 1970

 

Huldigingsbundel aangebied aan Professor Daniel  Pont op sy vyf-en-sewentigste verjaarsdag.

Kaapstad : Balkema, 1970.

 

Die kring voltooid / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1970.

 

Maat van die onbekende / Wessel Pretorius.

Kaapstad: Tafelberg, 1970.

 

Olimpiese Meestertegnieke = Olympic Master Techniques /Gert Potgieter, Hannes Botha.

[Johannesburg] : Voortrekkerpers, 1970

Psychologia pedagogica sursum! : afskeidsbundel aangebied aan Barend Frederik Nel by geleentheid van sy aftrede as hoogleraar in die Psigologiese Pedagogiek en dekaan van die Fakulteit van Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, Desember 1970 / onder redaksie van M.C.H. Sonnekus (hoofredakteur) ... et al.
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1970.

Samevatting van doktorale proefskrifte en magisterverhandelinge ingedien in 1967/1968 = Summaries of             dissertations for the degree of doctor and of master submitted in 1967/1968

            Pretoria : University of Pretoria, 1970

Sport in perspektief / deur J L Botha.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1970.

‘n Stasie in die niet / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1970.

Suid-Afrika na buite : referate gelewer by die :  jaarvergadering van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Julie 1969 in Pretoria.
Kaapstad : Tafelberg, 1970.

Skakelblad: hierdie 40 ste uitgawe van die Skakelblad word opgedra en in die geheel gewy aan      Prof. C.H.             Rautenbach     .../ onder redaksie       van A.N. Pelzer.

            Pretoria :  Universiteit van Pretoria, 1970

Taalstudie vir die middelbare skool : 6 : opgestel volgens die leergang van die Transvaalse Onderwysdepartement, soos aangepas by die kernleergang / C.P. van der Walt, C.P. van Aardt, L.C. Eksteen.
1ste uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970.

Taalstudie vir die middelbare skool, standerd VII : opgestel volgens die leergang van die Transvaalse Onderwysdepartement soos aangepas by die kernleergang / C.P. van der Walt, C.P. Van Aardt, L.C. Eksteen.
1e uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970?

Taalstudie vir die middelbare skool : standerd VIII : opgestel volgens die leergang van die Transvaalse Onderwysdepartement soos aangepas by die Kernleergang / C.P. van der Walt, C.P. van Aardt, L.C. Eksteen.
1ste uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1970.

Die titel in die poësie / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1970.

 

To-morrow and to-morrow and to-morrow : a play / Chris Barnard.

Johannesburg : DALRO, 1970.

Vyf godsdienste van die węreld / deur H. D. A. du Toit.
Pretoria : N. G. Kerkboekhandel, 1970.

Algemene plantkunde : 'n handleiding vir eerstejaaruniversiteitstudente / onder redaksie van H.P. van der Schijff.
Pretoria : Van Schaik, 1971.

Denkwyses in die opvoedkunde / W.A. Landman, C.J.G. Killian, S.G. Roos.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1971.

Drumpel / saamgestel en van aantekeninge voorsien deur A. J. Coetzee en John Miles.
Johannesburg : McGraw-Hill, c1971.

Fokus op ekonomiese kernvrae/Focus on key economic issues.
1971-

Digby Vergenoeg / Lina Spies.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1971.

Dr. Hans Merensky : mens en voorbeeld / P.R. Skawran.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1971.

Elementere mediese biofisika / deur G. G. Jaros en B. J. Meyer.
Durban : Butterworths, 1971.

Die familie-, erf- en opvolgingsreg van die Bafokeng van Rustenburg : met verwysing na prosesregtelike aspekte / deur R.D. Coertze.
Pretoria : Sabra, 1971.

Finansiele bestuur : 'n inleidende studie / onder redaksie van H.J.J. Reynders.
Pretoria : Van Schaik, 1971.

Het Fregatschip Johanna Maria / Arthur van Schendel met inleiding en aantekeninge deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1971.

Hier staan ons... : geloftefeesbundel / samesteller: A.P. van der Colf.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1971.

Kamer 99 / Dolf van Niekerk.

Doornfontein : Perskor, 1971.

Meganikaprobleme : uitgewerkte voorbeelde en oefeninge / W.F. Beezhold.
3de hersiene druk. Pretoria : Transvaler-Boekhandel, 1971.

Die mens in nood / E.A.K. Hugo.
Pretoria : Academica, 1971.

Munisipale regering en administrasie in Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.
Pretoria : Van Schaik, 1971.

Onkruide en hul beheer met klem op chemiese beheer in Suid-Afrika / deur P.C. Nel.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1971.

Pro munere grates : studies opgedra aan H.L. Gonin / redakteur, D.M. Kriel.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Latyn, 1971.

            Samevatting van doktorale proefskrifte en magisterverhandelinge ingedien in 1968/1969 = Summaries of             dissertations for the degree of         doctor and of master submitted in 1968/1969

            Pretoria : University of Pretoria, 1971

Winterreis / Henriette[U1]  Grové. Kaapstad : Tafelberg, 1971.

Boele van het blauwe water / Chris Barnard ; vert. uit het Zuid-Afrikaans door Dieuwke Winsemius ; met illustraties van H.G.M. Behrens. 

Nijkerk : G.F. Callenbach, 1972.

 

Chriskras / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1972.

 

Digters van dertig / D.J. Opperman.

Kaapstad : Nasou Kaapstad : Nasou, 1973.

Dr Robert Broom, F.R.S. : paleontologist and physician/1866-1951 : a biography, appreciation and bibliography / by G.H. Findlay.
Cape Town : Balkema, 1972.

Fisika / H. Verleger, L.A. Prinsloo.
1ste uitg.
Pretoria : Van Schaik, 1972

Foma 1963-1971 / P H Roodt.

1ste dr. Kaapstad : Tafelberg, 1972.

Geneeskundige woordeboek : Engels-Afrikaans / H.W. Snyman.
Durban : Butterworths, 1972.

Die geskiedenis van die ontwikkeling van verpleging in Suid-Afrika 1652-1960 : 'n sosio-historiese oorsig / Charlotte Searle.
Afr. uitg. Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1972, 1965.

            Die Kritzingers van St. Louis : herinnerings aan Louis Jacobus Rudolph Kritzinger (1864-1942) en Sarah Sophia             Maria   Grobler (1876-1949) / deur       M.S.B. Kritzinger

            Pretoria : J.L. van Schaik, 1972

 

Gesprekke met skrywers 2 / Pirow Bekker

Kaapstad : Tafelberg, 1972.

Grondslae van die pedoterapie : 'n ondersoek na die aard en die moontlikhede van 'n fenomenologiese pedoterapie / J. W. M. Pretorius.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1972.

Een Hollands drama / Arthur van Schendel met inleiding en aantekeninge deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1972.

Engel op die stofpad / Chris Pelser.

Kaapstad : Tafelberg, 1972.

 

Etnografiese studies in Suidelike Afrika / redakteurs J.F. Eloff en R.D  Coertze

Pretoria : J.L van Schaik Bpk, 1972

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.
2de en hersiene uitgawe. Pretoria : Van Schaik, 1972.

Januarie-suite / Antjie Krog.

Kaapstad : human & Rousseau, 1972.

Die kontrak in die Suid-Afrikaanse internasionale privaatreg / deur J.C.W. van Rooyen.
Kaapstad : Juta, 1972.

Maatskaplike groepwerk : 'n teoretiese uiteensetting.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1972.

Principles of gynaecology. Afrikaans; Grondslag van ginekologie / deur Sir T.N.A. Jeffcoate vertaal en verwerk deur F.G. Geldenhuys.
1ste uitg. Durban : Butterworths, 1972.

Visum vir die vreemde / Pieter Smit  

Kaapstad : Tafelberg, 1977.

Voëlvlug : keur uit die Afrikaanse poësie / saamgestel en van inleiding, aantekeninge en kommentaar voorsien deur A.P. Grové en S. Strydom..
Pretoria : Van Schaik, 1972.

 

1973

 

Afrikaanse letterkunde in beeld /A.P. Grove, P.J Nienaber

Pretoria : J.L. van Schaik, 1973.

Aspekte van gemeenskapsgesondheidsorg in Suid-Afrika.
3de uitgawe. Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1973.

Capture and care of wild animals : the work of eighteen veterinary,  medical and wildlife experts /  editor E. Young

Cape Town : Human & Rousseau Publishers, 1973

 

Domus / Marlise Joubert,

Kaapstad : Tafelberg, 1973

 

Dosentekursus 1973

Pretoria : Van Schaik’s, 1973.

 

Dwelmmiddels : wat, hoe en waarom? / J.F. Loedloff, D.A. Louw

Johannesburg : McGraw-Hill, 1972

 

Fiksheid vir prestasiesport / Hannes Botha en Gert Potgieter

Kaapstad : Tafelberg, 1973

Gebeure en ontwikkelinge in Afrika / P. J. Coertze.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1973.

Handleiding by die studie van die letterkunde / A.P. Grové, Elize Botha.
Kaapstad : Nasou, 1973.

Klipkus / Marlise Joubert.

Kaapstad : Tafelberg, 1973.

Leerstofreduksie in die wiskundeles / W.L. Oosthuizen.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1973.

Nog kooperasie-stories / P G du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1973.

Nuwe geďllustreerde geskiedenis st.7 / deur Floris Albertus van Jaarsveld en andere.
Johannesburg : Perskor 1973.

Nuwe geďllustreerde geskiedenis st.8 / deur Floris Albertus van Jaarsveld.
Johannesburg : Perskor 1973.

Okker bestel twee toebroodjies / John Miles.
Kaapstad : Buren, 1973.

Plaston: DNS-kind : fantasie rondom 'n onmoontlikheid / P. G. du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1973.

Psalms van David : himnes, liefdesbriewe, elegieë / David Petrus Matthijs Botes.
Johannesburg : Perskor, 1973.

S. i.e.San Bonaventura 1274-1974 / Bonaventure Hinwood.

Grottaferrata : Colegio S Bonaventura, 1973.

 

Sentrale, provinsiale en munisipale instellings van Suid-Afrika / J.J.N. Cloete.
4de hersiene uitg. Pretoria : Van Schaik, 1973.

Sosiale demografie : 'n handboek vir studente in voorgraadse bevolkingsosiologie / deur N.J. Rhoodie en C.F. Swart.
2de bygewerkte en hersiene uitgawe. Pretoria : Academica, 1973.

Splinterspel / Eleanor Baker.

Johannesburg : Perskor, 1973.

Suid-Afrika binne Afrika-verband / onder redaksie van P.J. Coertze.
1e uitg. Kaapstad : HAUM, 1973.

Woord en wonder : inleiding tot die lees van die poësie / A.P. Grové.
Goodwood : Nasou, 1973.

Aspekte van die geskiedenis van Afrika / deur A.P.J. van Rensburg.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, 1974.

Catalogue of types in the national collection of insects (N. C. I.) / Erik Holm

Pretoria : Department of Agricultural Technical Services, 1974     

D.J. Opperman, dolosgooier van die woord / saamgestel deur A.P. Grové by geleentheid van die digter se sestigste verjaardag op 29 September 1974.
Kaapstad : Tafelberg, 1974.

Die Dokument agter die gedig / deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1974.

Extension research in the Republic of South Africa : summaries of research projects completed in the Department of Agrarian Extension of the University of Pretoria, 1959-1972 / compiled by P.J. Burger and G.H. Duvel.
Pretoria : University of Pretoria Dept. of Agrarian Extension, 1974.


 

 

Die intulogiese struktuurmodel in die pedagogiek / F. J Potgieter.

Stellenbosch : Universiteitsuitgewers- en boekhandelaars, 1974

Geskiedkundige verkenninge / F.A. van Jaarsveld.
Pretoria : Van Schaik, 1974.

Die Hout- en linosneë van J.H. Pierneef / F.E.G. Nilant.
Kaapstad : Balkema, 1974.

Inflasie : hoe tem ons openbare vyand nommer een / Anton Rupert.
South Africa : s.n., 1974.

Die Felsbilder Südafrikas : Deutung un Bedeutung / Erik Holm.

Tübingen : Wasmuth, c1969.

Getuie vir die naaktes / Welma Odendaal.

Johannesburg : Perskor, 1974.

 

Inleiding tot die filosofie van die geskiedenis / P.S. Dreyer

Kaapstad : HAUM, 1974

'n Inleiding tot die studie van geskiedenis : nege voorlesings vir voorgraadse studente / F.A. van Jaarsveld.
Kaapstad : Nasou, 1974?

Kernelemente in voorligting : inleiding tot teorie en praktyk / N.F. Alberts.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1974.

Kursus oor Perlmutter en Postal se relasionele grammatika / opgestel deur R.P. Botha te Stellenbosch in September 1974 redaksiekomitee, M.C.J. van Rensburg, A. Wilkes, A. de Beer.
1974

Die kwatryn /Pirow Bekker.

Pretoria : Academica, 1974.

Man and environment. Volume 2 / edited by Robert H. McCabe and R.F. Mines.
Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1974.

Monograph of the genus Acmaeodera Eschscholtz (Coleoptera : Buprestidea) of Africa south of the Sahara / Erik Holm.

Pretoria : s.n., 1974.

Nuwe biologie 5: nuwe sillabus / G.P. van Dyk ... et al.
1e uitg. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1974.

Nuwe biologie 7 : nuwe sillabus / G.P. van Dyk ... et al.
Johannesburg : Perskor, 1974.

Nuwe geďllustreerde geskiedenis st.6 / deur Floris Albertus van Jaarsveld, Nic Dreyer and B.J. van der Merwe.
Johannesburg : Perskor, 1974

Nuwe węreld / Wessel Pretorius.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1974.

Die Opleiding van die mediese student in huisartskunde aan die Universiteit van Pretoria / deur Howard P. Botha.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1974.

Opleiding in personeelbestuur in Suid-Afrika / deur F.W. Marx

Pretoria : Van Schaikboekhandel, 1974.

TGG : 'n eerste oorsig : Taalseminaar 1973 / M.C.J. van Rensburg, E.B. van Wyk, J.C. Steyn.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1974.

Voorligtingsielkunde : inleiding tot teorie en praktyk / N.F. Alberts.
Pretoria : J.L. van Schaik, 1974

Woorde vir 'n windharp / Wessel Pretorius.
Johannesburg : Perskor, 1974.

Elementere handleiding vir wiskundige wetenskappe / Lotz Strauss.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1975, 1976.

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 11 en 12
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1975.

Antigone. Afrikaans. 1975.; Antigone / Sophokles in Afrikaanse verse vertolk deur Theo Wassenaar met inleiding deur J.P. Louw.

1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1975.

Die Behandeling van akute vergiftiging / De K. Sommers.
Durban : Butterworths, 1975.

Beminde Antarktika / deur Antjie Krog.

Kaapstad : Human & Rouseau, 1975.

 

Beroerders en beroeringe / P.B. van der Walt

Kaapstad [etc.] : N.G. Kerk-Uitgewers, 1975.

Die diep soet afgeronde stem van my dooies : gedigte, 1970-1974 / Phil du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1975.

Denkwyses in die opvoedkunde/ W.A. Landman ... [et al]

            Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1975.

Fundamenteel-pedagogiese essensies : hulle verskyning, verwerkliking en inhoudgewing - met kernvrae / deur W.A. Landman en M.E.J. Van Zyl en S.G. Roos.
Durban : Butterworths, 1975.

Gods woord in mensetaal / deur A.H. van Zyl. deel 1, Die ontstaan en boodskap van die eerste vyf boeke van die Bybel
2de hers. en uitgebreide uitg. Durban : Butterworths, 1975.

Hou terug die winter / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1975.

 

Iemand om voor nag te sę / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1975.

In en om die letterkunde / onder redaksie van A.P. Grové.
1ste uitg. Kaapstad : HAUM, 1975.

Inleiding tot 'n uitleg van Protestantwees en die betekenis daarvan by die opvoederlike inhoudgewing / deur W.A. Landman en M.E.J. van Zyl.
Pretoria : Werkgemeenskap ter Bevordering van die Pedagogiek. Fakulteit Opvoedkunde, Universiteit van Pretoria, 1975.

Handleiding by die studie van die letterkunde / A.P. Grove en Elize Botha.

Kaapstad : Nasou, [1973]

Inligtingsbestuur /cdeur C. W. I. Pistorius.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1975.

Karoosange / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Tafelberg, 1975.

Kindersiektes / P.J. Pretorius.
1ste uitg. Elsiesrivier, Kaap : Nasou, 1975?

***Mannin / Antjie Krog.

    Kaapstad : Human & Rousseau, 1975. 

Nuwe geillustreerde geskiedenis st. 10 / F.A. van Jaarsveld, A.P.J. van Rensburg, P.H. Kapp.
2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1975.

Onderwyser les en kind : 'n psigopedagogiese perspektief / M.C.H. Sonnekus.
Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1975.

Op die pad na Acapulco / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1975.

Personeeladministrasie / J.J.N. Cloete.
Pretoria : Van Schaik, 1975.

Redevoering en debattering / Charles Malan.

Bloemfontein : De Villiers, 1975.

 

Spektrum, van die Nederlandse Letterkunde.  / Charles Malan
De Villiers, 1975.

Taalstudie vir die middelbare skool 9 / Louis Cornelius Eksteen.
Nuwe volledige, bygewerkte tweede uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1975.

Taalstudie vir die middelbare skool 10 / Louis Cornelius Eksteen.
Nuwe volledig bygewerkte tweede uitgawe. Johannesburg : Voortrekkerpers, 1975.

Toe hulle die vierkleur op Rooigrond gehys het : drama in drie afleweringe /
Henriette Grové.
Doornfontein : Perskor, 1975.

Die Toekoms van die mynboubedryf in Suid-Afrika / deur F.Q.P. Leiding.
Pretoria : Van Schaik, 1975.

Toekomstige betrekkinge / Pirow Bekker.
Kaapstad : Tafelberg, 1975.

Waar jou skat is / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1975.

Affirmative action and American universities / Allan C. Ornstein.
Pretoria : Institute for the Study of Plural Societies, 1976.

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 13 en 14
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1976.

Beskrywende statistiek vir die sosiale wetenskappe / G. K. Huysamen.
Pretoria : Academica, 1976.

            Beskrywing van die ekonomie van Lebowa met die oog op ontwikkelingsbeplanning / deur P.J. van der Merwe en        J J       Stadler/ P.J. van der Merwe en J. J. Stadler

            Pretoria : Universiteit van Pretoria, Dept. Ekonomie, Buro vir Ekonomiese Politiek en Analise, 1976.

Carnot, adieu! / deur J.P. Botha.
Pretoria : Van Schaik, 1976.

Chriskras : ‘n tweede keur / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1976.

Die fisiologiese basis van geneeskunde / Bernard J. Meyer.
1e uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief Kaapstad : Hollands Afrikaansche Uitgevers, 1976.

Gedenkbundel H.J.J.M. van der Merwe / onder redaksie van W.J. de Klerk en F.A. Ponelis.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.
3de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

            Karakters uit ons kerklike verlede /Prof Flip van der Watt

            Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1976

Kerkhistoriese Werkgemeenskap van Suid-Afrika : (Suid-)Afrika en die kerkgeskiedenis : referate gelewer by die Jaarvergadering 1975 te Kwa-Dlangezwa, Universiteit van Zoeloeland.
Stellenbosch : s.n., 1976.

***Klein land van die liefde / Margaret Bakkes.

    Kaapstad : Human & Rousseau, 1976.

 

Lys van akoestiekterme : Verklarend, Afrikaans – Engels, Engels-Afrikaans             /A.P.    Burger

Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Argitektuur, 1976

Manie van der Schijff Botanic Garden garden route : description of species / L.A. Coetzer ... et al.
Pretoria : Faculty of Biological and Agricultural Sciences, University of Pretoria, 1976.

Munisipale regering en administrasie in Suid-Afrika / Jacobus Johannes Nicolaas Cloete.
2de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

Die nagloper : Twee tekste vir trlrvisie / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : human & Rousseau, 1976.

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk / P.B.Van der Watt. Deel 1, 1652-1824
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1976.

Ouer en kind : 'n handleiding oor opvoeding en opvoedingsprobleme / M.C.H. Sonnekus.
Johannesburg : Perskor, 1976.

Die problematiese opvoedingsituasie : 'n ortopedagogiek leerboek / J.W.M. Pretorius.
Johannesburg : McGraw-Hill, 1976.

Probleme by die onderrig van geskiedenis / F.A. van Jaarsveld.
Pretoria : Van Schaik, 1976.

The problems of the national minorities in the Soviet Union / Edward J. Rozek.
Pretoria : Institute for the Study of Plural Societies, 1976.

Projek PO : energieverbruik en -besparing in woongebiede / D Holm

Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Argitektuur, 1976.

Ruimtelike ordening : 'n ekonomies geografiese perspektief / J.N. Steyn, W.S. Barnard.
1 ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1976.

So ver en verder / Marlise Joubert.

Johannesburg : Perskor, 1976.

 

Van naby gesien : ‘n keur uit die kortkuns van M. E. R. / deur Elize Botha.

Kaapstad : Tafelberg, 1976.

 

Die Wysbegeerte van die Grieke / P.S. Dreyer

1 e uitg. Kaapstad : HAUM, 1976.

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 15 en 16
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1977.

Die algemene sisteemteorie as uitgangspunt by die beplanning van ‘n basiese         biblioteek- en inligtingkundige opleidingsprogram / deur M.C. Boshoff.

Pretoria : Universiteit van Pretoria, [1977]

 

Afro-ditto / Cheis Pelser.

Kaapstad : Human & Rousseau, c1986.

Chemical signals in vertebrates / edited by Dietland Muller-Schwarze and Maxwell M. Mozell.
New York : Plenum Press, 1977.

Danda op Oudeur / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1977.

Die dood van 'n droster / Chris Pelser.
Johannesburg : Perskor, 1977, 1980.

Elementary medical biochemistry / by J. M. M. Brown and G. G. Járos.
Durban : Butterworths, 1977.

Fundamentele pedagogiek en onderwyspraktyk : metodologie, fundamentele pedagogiek en leesstruktuur / W.A. Landman.
Durban : Butterworths, 1977.

Graaff-Reinet 2000 : samevattende tussentydse verslag / W.F.van Riet en J.P. Minnaar ed.

Pretoria : Departement Argitektuur, Universiteit van Pretoria, 1977.

 

The goal beyond / Chris Pelser.

Pretoria : Symbol Books, 1977 (1986 printing)

 

Hoera hoera die ysman (1970-1976) / George Weideman.

1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1977

 

In the night season / Chris Barnard.

Cape Town : Tafelberg, 1977.

Inleiding tot die vakdidaktieke / F. v. d. Stoep, C.J. van Dyk.
Johannesburg : Perskor, 1977.

Keerkring / Welma Odendaal.

Johannesburg : Perskor, 1977

 

’n Man met vakansie / Chris Barnard

Kaapstad : Tafelberg, 1977

 

Gemeenskapswerk / E.A. K Hugo, J.H. Scheoman en J.F.P. Engelbrecht

Pretoria : Hugo, Schoeman, Engelbrecht,1980.

 

Niemand se dag nie / Dolf van Niekerk.

1ste uitg. Johannesburg: 1977, 1982

Nuwe geďllustreerde geskiedenis st.9 / F.A. van Jaarsveld, Theo van Wijk.
2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1977, 1974.

Oedipus Rex. Afrikaans; Koning Oidipus / Sophokles in Afrikaanse verse vertolk deur Theo Wassenaar met inleiding en aantekeninge van Rena Pretorius.
2e uitgawe. Johannesburg : Perskor 1977, 1974.

Op soek na die Johanna / P.J. Haasbroek ; illustrasies deur René Eloff

1ste uitg. Pretoria : de Jager-HAUM, 1977.

The role of regional-ecological disparities in Lybian pluralism / E. Sivan.
Pretoria, Republic of South Africa : Institute for Plural Societies, University of Pretoria, 1977

Die Son struikel / Dolf van Niekerk.
4de hers. uitg. d.i. 2de sagtebanduitg.. Johannesburg : Perskor 1977, 1983.

South African public administration : selected readings= Suid Afrikaanse publieke administrasie : uitgesoekte leesstukke.
Pretoria : Van Schaik, 1977.

Sosiale stratifikasie en kleurlingskap / Nic J. Rhoodie.
New York : McGraw-Hill, 1977.

Sterwensbegeleiding / Fredrika M.J. de Villiers.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1977.

Teorie en metodiek vir geskiedenisonderrig / deur F.A. van Jaarsveld en J.I. Rademeyer.
2de uitgawe. Johannesburg : Perskor, 1977.

Vangs / Pirow Bekker.

Johannesburg : Perskor, 1977

 

***‘n Ver plek vir Zilla / Margaret Bakkes.

      Kaapstad : Human & Rousseau, 1977.

Verstedeliking in die tuislande : 'n nuwe dimensie in die verstedelikingsproses van die Swart bevolking van Suid-Afrika? / P. Smit en J. J. Booysen.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1977.

Woord en diens : die amp van die predikant, die amp van die ouderling, die amp van die diaken as diens van die Woord / B. J. Engelbrecht.
2de uitg. Pretoria : HAUM, 1977.


 [U1]