Bibliography of works published/Bibliografie van publikasies 1978-1987

Titles marked *** are not (or no longer) in the Library
Titels met *** gemerk is nie (meer) in die Biblioteek nie.

Om soektogte binne die dokument te doen kliek op “Edit/Find” en tik die sleutelwoord/e in.
To search within the document click on Edit/Find and enter your search.Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 17 en 18
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1978.

Die Afrikaanse woord : kort stukke oor die woordeskat uit die radiorubriek Weeklikse Woordeboek / Louis Eksteen.
Pretoria : Academica, 1978.

As pa eendag huis toe kom / Chris Pelser.

1ste dr. Pretoria : J P van der Walt, 1978.

 

Definisies deur bloed / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1978.

 

Dagsoom / A P Grové.
Kaapstad : Tafelberg Uitgewers, 1978.

 

Dogmatiek / J.A. Heyns.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1978.

 

Donderdag of Woensdag / John Miles.

Emmarentia : Taurus, c1978.                                                                    

Drama-opleiding in die sewentigerjare : Kongrespublikasie = Drama training in the seventies / redakteur, L. B. Odendaal.
Durban : Butterworth, 1978.

Die Duiwel is los : die ontstaan en aard van die moderne Satanisme / P.J. Haasbroek.
Pretoria : HAUM, 1978.

Halfeeu : uitgesoekte verhale uit die Huisgenoot 1916 tot 1966 / P G du Pleesis.
Kaapstad : Tafelberg, 1978.

 

Kleinwild / Hans du Plessis.
Kaapstad : HAUM Pretoria : De Bussy, c1978.

 

Misterie van die alchemis : 'n inleiding tot Etienne Leroux se negedelige romansiklus / Malan, Charles.
Pretoria : Academica, 1978.

 

Kaapstad :|bTafelberg,|cc1981.

Mozart en sy tyd /|cAlan Kendall ; [redakteur, Christopher Fagg ; illustreerders, Roger Phillips, Owain Bell ; uit Engels vertaal deur Stefans Grové].

 

Nagspel / Chris Barnard.

Johannesburg : SAUK, 1978.

 

Nagspel : ‘n videodrama / Chris Barnard.

Kaapstad :Tafelberg, 1978.

National security : a modern approach : papers presented at the Symposium on National Security held at Pretoria, 31 March-1 April 1977 / edited by Michael H.H. Louw.
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1978.

Omsingelde Afrikanerdom : opstelle oor die toestand van ons tyd / F. A. van Jaarsveld.
1e uitg. Pretoria : HAUM, 1978.

Poisonous South-African snakes and snakebite / by C.J.Reitz.
Pretoria : Department of Health, 1978.

Praktiese handleiding in beskrywende statistiek / deur D.J. Stoker en H.S. Schoeman.
2de hersiene uitgawe. Pretoria : Die outeurs, 1978.

Provincial and municipal government and administration Provinsiale en munisipale regering en administrasie : selected readings : uitgesoekte leesstukke / J. J. N. Cloete ... et a.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1978.

Die sentrum / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1978.

Stormvoël van die noorde : Stephanus Schoeman in Transvaal / O.J.O. Ferreira.
1. uitg. Pretoria : Makro-Boeke, 1978.

Rewolusionêre strategie in Mosambiek/ A Seegers

Pretoria : Instituut vir Strategiese Studies Universiteit van Pretoria, [1978]

Toekomsplan Suid-Afrika : 'n basis vir dialoog / P. Roelf Botha.
Johannesburg : Perskor, 1978.

Towards a new order in South Africa / J.A. Lombard.
Pretoria : University of Pretoria, 1978.

Verslag oor verpleegonderwys in die Republiek van Suid-Afrika en die selfregerende gebiede / Frieda Paton.
Pretoria : Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging, 1978.

Woord in die môre / Dolf van Niekerk.

Johannesburg : Perskor, 1978.

Afrikaanse taalatlas / deur S.A. Louw met die medewerking van L.C. Eksteen. Tweede reeks. Aflewering 19 en 20
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1979.

Die Afrikaner-Broederbond : eerste 50 jaar / A.N. Pelzer.
Kaapstad : Tafelberg in opdrag van die Uitvoerende Raad van die Afrikaner-Broederbond, 1979.

Analise 1 : differensiaal- en integraalrekening / J.C. Engelbrecht ... et al.
Pretoria : Mathematicae-Uitgewers, 1979.

Anatomy of the dog.; Miller's anatomy of the dog. / Howard E. Evans, George C. Christensen.
2d ed. Philadelphia : Saunders, 1979.

Behoeftebepaling en doelformulering in die opvoeding, onderwys en opleiding / deur F J Potgieter.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1979.

Eenveranderlike spektraalanalise / deur A.G.W. Steyn.

Pretoria : Universiteit van Pretoria, [1979]

Evalueringspraktyk vir onderwysgebruik / deur C. Hannah.
Pretoria : Academica, 1979.

Die fisiologiese basis van geneeskunde / Bernard J. Meyer.
2de hersiene uitgawe. Pretoria : HAUM, 1979.

Fundamentele pedagogiek, leerwyses en vakonderrig / W.A. Landman, S.G. Roos, N.J. Mentz.
Durban : Butterworths, 1979.

Geestelike weerbaarheid teen ideologiese terrorisme / S.G. Roos.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1979.

Die huisarts : 'n Suid-Afrikaanse siektegids / Howard Botha Cora Reitz illustrasies, Sonja Korving.
Johannesburg : Perskor, 1979.

In een kraal : ‘n keuse uit die prosa van Hennie Aucamp / saamgestel en ingelei deur Elize Botha.

Kaapstad : Tafelberg, 1979.

John Murray 1826-1882 : die eerste Stellenbosse professor / P.B. van der Watt.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1979.

Komas uit 'n bamboesstok deur D.J. Opperman / behandel deur A.P. Grové.
Pretoria : Academica, 1979.

Kort lewe van ‘n reisiger / Dolf van Niekerk.

Kaapstad : Tafelberg, 1979.

Die Kultuurontplooiing van die Afrikaner / P.G. Nel, redakteur.
1e uitg. Pretoria : HAUM, 1979.

Kwart voor dagbreek : ‘n verhoogspel in drie bedrywe / Dolf van Niekerk.

2de uitg. Doornfontein : Perskor, 1979.

 

Laatnagvrese & ander verse / Wessel Pretorius.

1ste uitg.Kaapstad : Tafelberg, 1979

 

Die Lebowa projek. Deel 11

Pretoria ; Universiteit van Pretoria, 1979

Die maritiem-strategiese betekenis van die Simonstad-vlootbasis / Anton du Plessis.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Instituut vir Strategiese Studies, 1979.

Meganika en golwe : 'n inleidende fisikakursus waarin infinitesimaalrekene en vektoranalise gebruik word en wat hoofsaaklik bedoel is vir universiteitstudente in die eerste studiejaar / Lotz Strauss.
Pretoria : Die outeur, 1979.

Melkproduksiesimposium, Universiteit van Pretoria, 2 Februarie 1979 / Departement Diereproduksie, Universiteit van Pretoria.
Pretoria : Dept. Diereproduksie, Universiteit van Pretoria, 1979.

'n Missionere bediening : op weg na strukture vir 'n jong kerk / J.J. Kritzinger.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1979.

Plato to the present day / edited by W.D. Maxwell-Mahon.
1st ed. Johannesburg : Perskor, 1979.

Die Politieke stelsel van Suid-Afrika / redakteurs, C. F. Nieuwoudt, G. C. Olivier, M. Hough.
Pretoria : Academica, 1979.

Praktiese menslike mikro-anatomie / D. P. Knobel.
Kaapstad : Juta, 1979.

Die psigiese lewe van die kind-in-opvoeding : 'n handleiding in die psigopedagogiek / M.C.H. Sonnekus en G.V. Ferreira.
Stellenbosch : Universiteits-Uitgewers en Boekhandelaars, 1979.

Sensore en tensore : intreerede gelewer of 22 Julie 1978 by die aanvaarding van die professoraat in die Departement Opmeetkunde en Stads- en Streeksbeplanning / deur N. Maree.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1979.

Sing vir ons Matilda : verhale oor die begin en die einde / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Tafelberg, 1979.

 

Soötegniese data / D.R. Osterhoff.

Pretoria : Butterworth, 1979.

The strategic significance of Tanzania / by Michael R Sinclair.
Pretoria : s.n., 1979.

Uur van die aap / Chris Pelser.

[Johannesburg?] : Perskor, 1979.

Waarheid en werklikheid in die kritiese teorie van Herbert Marcuse / M. J. Schoeman.
Pretoria : J.L. van Schaik, 1979.

***Wat is WAT? : 'n inleidende ondersoek na WAT-verskuiwing in Afrikaans / Hans du Plessis.
   
Johannesburg : Randse Afrikaanse Universiteit, 1979.

 

Bepaling van steekproefgroottes : ‘n oorsig van prosedures / deur C.F. Smit.

Pretoria : Dept van Statistiek, Universiteit van Pretoria, [1980]

 

Bepaling van die “beste” regressiemodel / deur D.J. Stoker.

Pretoria : Universiteit van Pretoria, [1980]

 

Breeding tick-repellent cattle / by Jan Bonsma.

Pretoria : University of Pretoria, 198?.

Middeleeuse wysbegeerte / deur A.J. Antonites.
S.l. : s.n., 198-?  ((Pretoria-Wes : Gutenberg Boekdrukkers))

Advanced first aid : textbook of the South African First Aid League / O. B. W. Greeff.
Johannesburg : Suid-Afrikaanse Noodhulpliga, 1980.

Die Afrikanervolk en die toekoms / deur prof. R.D. Coertze

Pretoria : Sabra, 1984

 

Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig / T.T. Cloete (red.) ; A.P. Grové, J.P. Smuts, Elize Botha.
Goodwood : Nasou, c1980.

 

Bolder / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1980.

Burgerlike beskerming / H.P. Potgieter.
Pretoria : Instituut vir Strategiese Studies, Universiteit van Pretoria, 1980.

D.F. Malherbe : ‘n fotomuseum / Toerien, T en Botha, Elize.

Bleomfontein : NALN, 1980?

 

Die dood van ’n droster / Chris Pelser.

Johannesburg : Perskor, c1980.

 

Die drierigting-gebeurlikheidstabel ontleed deur die loglineere model / deur D.J. Stoker.

Pretoria : Departement van Statistiek, Universiteit van Pretoria, [1980]

 

Enkele aspekte van kleinste kwadrate skatters / deur S.H.C. du Toit.

Pretoria : Universiteit van Pretoria, [1980]

 

Die evaluering van vraelyste / deur N.G.N. Swart.

Pretoria : Departement van Statistiek, Universiteit van Pretoria, [1980]

 

Gebruik van skynveranderlikes in regressive-analise / deur D.J. Stoker.

Pretoria : Departement van Statisitiek, Universiteit van Pretoria, [1980]

Gevallewerk : 'n integrerende benadering / I.J.J. Van Rooyen, M.J. Combrink.
Pretoria : Academica, 1980.

Gevorderde noodhulp / Oppel B. W. Greeff.
Randburg : Suid-Afrikaanse Noodhulpliga, 1980.

Die Hart van Meeubaai / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1980.

Historiese wordingskunde / F.J. Potgieter.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1980

Hitlers slaap ook / Pirow Bekker.

Pretoria : Academica, 1980.

Inleidende fisika : 'n inleidende fisikakursus waarin infinitesimaalrekene en vaktoranalise gebruik word en wat hoofsaaklik bedoel is vir universiteitstudente in die eerste en tweede studiejare / Lotz Strauss.
1ste uitg. Pretoria : Die Outeur : Versprei deur Van Schaik, 1980.

Inleiding tot die bedryfsekonomie / onder redaksie van F.E. Radel en H.J.J. Reynders

4 de uitg. Pretoria : J.L. van Schaik, 1980

Inleiding tot die opvoedkundige navorsingspraktyk / W.A. Landman ... et al.
Durban : Butterworth, 1980.

Koöperasie-stories op Donderdag / P G du Plessis.
Johannesburg : Perskor, 1980.

 

Korrelasiemaatstawwe in die linieere geval / deur N.G.N. Swart

Kunsbesit van Oud-Tukkies / Bond van Oud-Tukkies.
S.l. : s.n., 1980.

Kya Rosa, 'n lofwaardige projek.
Pretoria : Buro vir Openbare Betrekkinge, Universiteit van Pretoria, a. 1980

Lyksang : gedigte 1974-80 / Phil du Plessis.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1980.

Maatstawwe van assosiasie vir kwalitatiewe veranderlikes en die intenrpretasie daarvan / deur D.J. Stoker

Pretoria : Universiteit van Pretoria, [1980]

Manna kommering : veldtogte om 'n stem liederlik verdraai deur inmenginge en onthoudinge / Pirow Bekker.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1980.

Meerveranderlike variansie analise (Manova) / deur S.H.C du Toit.

            Pretoria : Universiteit van Pretoria, [1980]

Marriage and family in a changing society / edited by James M. Henslin.
New York : Free Press London : Collier Macmillan, 1980

Die Nederduitse Gereformeerde Kerk / P.B. van der Watt. Deel 3, 1824-1905
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1980.

Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle / Elize Botha.

Kaapstad : Tafelberg, 1980.

Die Ortopedagogiek as praktykgerigte pedagogiekperspektief / deur P A van Niekerk.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1980.

Die pad na Maputzi / P.J. Haasbroek.
Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1980.

Petere Fontes : LC Steyn-gedenkbundel : ‘n gedenkbundel uitgegee deur die Vereniging Hugo de Groot ter ere van wyle Hoofregter LC Steyn /redakteur D.J. Joubert.

Pretoria : Vereniging Hugo de Groot, [1980]

Proceedings of the 2nd Algebra Symposium held at the University of Pretoria in August 1980 / editor, M.J. Schoeman.

S.l. : s.n., 1980.

 

Profielontleding/ deur S.H.C du Toit

Pretoria : Universiteit van Pretoria [1980]

 

Renterekening in ‘n neutedop /deur D.J. Stoker

Pretoria : Universiteit van Pretoria, [1980]

Ruimte-ark-kolonie / W. Pretorius.
Johannesburg : Perskor, 1980.

Slagboom / P. van der Merwe.
Johannesburg : Perskor, 1980.

Southern Africa, now and in the future / P W Hoek.
Pretoria : HAUM, 1980.

The strategic significance of the Horn of Africa / M.R. Sinclair.
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1980.

Terug van weggewees / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Human en Rousseau, 1980.

 

Vassteling van ontbrekende voorspellers in versadigde kruisklassifikasie modelle met behulp van meerveranderlike data / deur H.T. Groeneveld

Pretoria : Universiteit van Pretoria, [1980]

 

Waar een mens saam is / Jeanette Ferreira.

Johannesburg : Perskor, 1980.

 

Wat op die middag verwoes / Margaret Bakkes.

Kaapstad : Tafelberg, 1980.

Westerse historiografie en geskiedenisfilosofie / F.A. van Jaarsveld.
1ste uitg. Pretoria : HAUM, 1980.

Die Wetenskapsbegrip by die Neo-Calvinistiese wysbegeerte / A. J. Antonites.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1980?

Aan God die dank : geskiedenis van die sending van die Ned. Geref. Kerk / D Crafford.
Pretoria : NG Kerkboekh. Transvaal, 1981-1982.

Afrikanerkultuur / Petrus Gerhardus Nel ... et al.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1981.

Alledaagse kindergeneeskundige probleme / P.J. Pretorius.
2de uitg., 2de druk. Goodwood : Nasou, 1981.

***Angsland : ‘n proses : gedigte / deur Hein Willemse.

    Kaapstad : BLAC, 1981.

Anton van Wouw, 1862-1945, en die van Wouwhuis / Universiteit van Pretoria.
Durban : Butterworth, 1981.

ASA : Afrikaanse sinoniemwoordeboek met antonieme / Louis Eksteen.
Pretoria : Van Schaik, 1981.

By die sponde van die dood / Flip van der Watt.
Pretoria : Retief, 1981.

Ekonomie : 'n inleidende studie / N.H. Stapelberg en F.G. Steyn.
3e uitg. Pretoria : N.H.S., 1981.

Die finansiële struktuur van Suid-Afrika / N. H. Stapelberg.
Pretoria : N.H.S. Uitgewers, 1981.

Grandite garnet in metamorphosed stromatolites from the houtenbek formation, Eastern Transvaal / Sharpe M.R.

Pretoria : Institute for Geological Research on the Bushveld Complex University of Pretoria, 1981

Inleiding tot die anorganiese en fisiese chemie / J.J. Cruywagen... et al.
Durban : Butterworth, 1981.

Internasionale ooreenkomste en instellings : geselekteerde dokumente en kommentare / C.F. Nieuwoudt en M. Hough.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Instituut vir Strategiese Studies, 1981

Kind en skool : 'n fundamenteel-pedagogiese perspektief / W.A. Landman redakteur medewerkers: J. P. Botha ... et al.
Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1981.

Kindersiektes.
2nd ed. Goodwood : Nasou, 1981.

Kwartet / Henriette Grové.
Kaapstad : Tafelberg, 1981.

Nasionale veiligheid en strategie met spesifieke verwysing na die RSA / M. Hough (redakteur).
Pretoria : Instituut vir Strategiese Studies Universiteit van Pretoria, 1981

National security in the RSA : the strategic importance of South and southern Africa : the Pretoria view / M. Hough.
Pretoria : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1981.

Otters in bronslaai / Antjie Krog.

Mayfair Johannesburg : Brailledienste, 1981.

 

Poisonous plants of Southern Africa that cause stock losses / by J Vahrmeijer ; with veterinary contributions by D.G. Steyn, T.W. Naudé, and T.S. Kellerman.

1st ed. Cape Town ; Tafelberg : 1992, 1981

 

Psigometrika / G.J. Smit.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1981

***Rode granaat / Marlise Joubert ; vert. uit het Afrikaans door Ena Jansen. 

    Baarn : In den Toren / Anthos, co., 1981.

 

SENSAL, Sentrum vir S.A. Letterkundenavorsing, RGN : aard, beleid en doelstellings / Charles Malan.

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1981.

Trap sag terwyl jy hardloop / Pirow Bekker.
Kaapstad : Tafelberg, 1981.

Die Universiteit van Pretoria.
Pretoria : Buro vir Openbare Betrekkinge, Universiteit van Pretoria, 1981?

***Ver vlug na môre / Helene de Kock.

    Kaapstad : Human & Rousseau, 1981.

Vrede, vryheid en voorspoed : 'n uitdaging vir munisipale owerhede / J S H Gildenhuys.
1e uitgawe. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1981.

Wie is jy Elizabeth? / Erika Murray-Theron.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1981

Die Wysbegeerte van die Grieke / P.S. Dreyer.
2de uitg. Kaapstad : Hollandsch Afrikaansche Uitgevers Maatschappij, 1981.

Die Afrikaners se groot trek na die stede : en ander opstelle / F.A. van Jaarsveld.
1e uitg. Johannesburg : Perskor, 1982.

Basiese beginsels in fisiese, analitiese en anorganiese chemie / J.F. van Staden, W.D. Basson.
Pretoria : Van Schaik, 1982.

Die behandeling van akute vergiftiging / De K. Sommers.
2de uitg. Durban : Butterworth, 1982.

Beleggingsbestuur / redakteurs: L.M. Brümmer en W. F. Rademeyer skrywers: J.K. Bosch ... et al.
Pretoria : J.L. van Schaik, 1982.

Bemarkingsbestuur : beginsels en besluite / S. Marx en H.J. Dekker.
Pretoria : HAUM, 1982.

Born to witness : a concise history of the churches born out of the mission work of the Dutch Reformed Church (Nederduitse Gereformeerde Kerk) of South Africa / J.M. Cronjé.
1st ed. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1982.

Contemporary maritime strategy / M Hough (editor).
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1982.

Fundamentele pedagogiek en lesgee / W. A. Landman ... et al.
Durban : Butterworth, 1982.

Geneeskundiges en verpleegkundiges as publieke administrateurs / Yvonne Andrews.
1ste uitg. Pretoria : HAUM, 1982.

Inhuldigingsrede van Onderkanselier en Rektor / D. M. Joubert.
S.l. : s.n., 1982.

Inleiding tot die analitiese chemie / J.G. Leipoldt ... et al.
Durban : Butterworth, 1982.

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al.
Durban : Butterworth, 1982.

An Introductory reader in fundamental pedagogics for the student and the teacher / edited by W. A. Landman.
Cape Town : Juta, 1982.

Jonkmanskas / Koos Prinsloo.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1982.

Jou hart en lewe / A. J. Brink.
Pretoria : Femina, 1982.

Kommunikasie in die klaskamer : sosialisering en kommunikasie in die lessituasie / J.W.M. Pretorius.
1e uitg. Pretoria : Van Schaik, 1982.

Little lost slipper / Henriette Grové ; illustrations, Serena Read ; translated by Marguerite Sabbagha.
Pretoria : Daan Retief, 1982

Medical practitioners and nursing professionals as public administrators / Yvonne Andrews.
1st ed. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1982.

Miere / Erik Holm.

Pretoria : De Jager-HAUM, 1982   

Morphology, nutritional status, and physical performance, 1894-1968 / Paul J. Smit.
Pretoria : Sport Research and Training Institute, University of Pretoria Hatfield : Available from Van Schaik's Bookstore, 1982.

N.P. van Wyk Louw en die Afrikaanse prosa / Elize Botha.

Johannesburg : Randse Afrikaanse Universiteit, c1982.

 

Die oog van die son / Charles Malan.

Pretoria : Academica, 1982.

Die oortreder as persoonlikheid : die konsep bio-psigo-sosiokriminologiese kousaliteit / G. Cronjé.
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1982.

Personeeladministrasie / J.J.N. Cloete.
2de uitg. Pretoria : Van Schaik, 1982.

Physiological and ergological responses of apnoeic and scuba divers / P. J. Smit.
Pretoria : Sport Research and Training Institute University of Pretoria, 1982.

Piet-my-vrou en Nagspel / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1982.

The political dimension of the settlement phase during a revolutionary war.
Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1982

Proefbuisbaba : toekomsskok of nuwe burger?Die / H J C Pieterse (red) ... et al.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1982.

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al.
Durban : Butterworth, 1982.

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al.
Durban : Butterworth, 1982.

Inleiding tot die organiese chemie / B. V. Burger ... et al.
Durban : Butterworth, 1982.

Liesbeth slaap uit / Henriette Grové.
Pretoria : Academica, 1982.

 

***Die Margaret Bakkes-tweeluik /Margaret Bakkes.

    Kaapstad : Human & Rousseau, 1982.

 

***Skemerspel / Helene de Kock.

    Kaapstad : Tafelberg, 1982.

Skuilhoek / Louis Eksteen.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor 1977, 1982.

Sport in perspektief / deur J.L. Botha.
2de uitgawe. Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1982.

Sprinkane / W.M. de Villiers.
1ste uitg.
Pretoria : De Jager-HAUM, 1982.

Statistiese handleiding tot die Southern California sensory integration tests van A Jean Ayres / C.F. Smit …(et al)

Pretoria : die outeurs, 1982

To benefit the maimed : the story of orthopaedics and the care of the crippled child in South Africa / G. F. Dommisse.
Johannesburg : South African Orthopaedic Association, 1982.

Tukkie-sport : 1930-1980 / onder redaksie van A.N. Pelzer.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Sportburo, 1982.

Die uitdaging van elektriese ingenieurswese in Suid-Afrika / N. Wessels.
Pretoria : Van Schaik, 1982.

Van mens tot mens : kerklike kommunikasie in teorie en praktyk / onder redaksie van J.M. Cronje en J.A. van Wyk.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1982.

Verby die vlakte / Pieter Haasbroek.
 1ste uitg.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1982.

 

Wie is jy Elizabeth? / Erika Murray-Theron.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1981

Wiskunde vir natuurwetenskaplikes / Lotz Strauss.
1e uitg. Johannesburg : McGraw-Hill, 1982.

Aankoopbestuur : beginsels in perspektief / D.C. van Rooyen, W.M.J. Hugo.
Pretoria : Van Schaik, 1983.

Anatomy of the domestic animals : a study and dissection guide.  / J.M.W. le Roux, M.M.S. Smuts ; illustrations, Christine Seegers ; translation, G.J. Louw. Part 2, Splanchnology and topography.

Pretoria : the authors, 1983

Afrikaans : objek en metode : referate oor die taal- en letterkunde : Vakkongres oor Afrikaans, Universiteit van Pretoria, 8 & 9 September 1982 / onder redaksie van Louis Eksteen en Rena Pretorius.
1e uitgawe. Pretoria : van Schaik, 1983.

Bestuurstrategie en produkbesluite / S. Marx.
1ste uitg. Kaapstad : Juta, 1983.

‘n Bietjie luisterkuier / Dolf van Niekerk.

Pretoria : Folio, 1983.

Clinical dysarthria / edited by William R. Berry.
San Diego, Calif : College-Hill Press, 1983.

Conventional harmony / Caroline van Niekerk.
Pretoria : HAUM, 1983.

Danda / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1983.

Didactics : geography in the secondary school / A.K. Müller.
1e uitg. Pretoria : De Jager-HAUM, 1983.

***Digby Grootgewaag / Helene de Kock.

    Kaapstad : Tafelberg c1983.

 

Elke sprinkaan spring : insekgedrag menslik betrag / Erik Holm. 

Johannesburg : Perskor, 1983.

Family medicine for students and teachers : a brief perspective.
Pretoria : Academica, 1983.

Fisiologie van die mens 'n algemene oorsig / Bernard J. Meyer, Hester S. Meij, Zacharia M. Smit.
Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1983.

Die fisiologiese basis van geneeskunde / Bernard J. Meyer.
3de hersiene uitg. Pretoria : HAUM, 1983.

Genetiese en statistiese woordeboek vir veekunde / D.R. Osterhoff, L.C. Eksteen.
Pretoria : Van Schaik, 1983.

Gevallestudies vir Suid-Afrikaanse studente / onder redaksie van F.W. Marx.
Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1983.

Ginekologie en obstetrie : self-evaluasie en hersiening / J. Knobel.
1ste uitg., eerste druk. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1983.

Hier sit die manne ...  / P G du Plessis.
Johannesburg : Perskor 1983.

 

***Die horlosie se wysters val af / Fransi Phillips. 

    Pretoria : Kabelkarnimfe, 1983.

 

Die Kampeerder / Pirow Bekker.

Pretoria : De Jager-HAUM, 1983.

Die kêrel van die Pêrel, of, Anatomie van 'n leuenaar : drie vertellings waarin die liefde ter sprake kom / Henriette Grové.
Kaapstad : Tafelberg, 1983.

***The Kruger National Park / Johann Botha.

     1st ed. Cape Town : Struik, 1983 3rd ed.1993.

 

Leroux, Etienne Bronnegids : Etienne Leroux : 'n gids tot navorsing oor Etienne Leroux se werke / saamgestel deur SENSAL (Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkundenavorsing, RGN) en die Etienne Leroux-projek (Departement Afrikaans en Nederlands, UOVS) ; redakteurs, Charles Malan en H.P. van Coller ; medewerkers, Rina Jacobs en Hermien Smith
Pretoria : Vir die RGN gepubliseer deur Academica, c1983 1987.

 

Letterkunde en leser / Charles Malan.

Durban : Vir die RGN gepubliseer deur Butterworths, c1983.

 

More answers to your questions / Bonaventure Hinwood.

Cape Town : Human en Rousseau, 1983.

 

Navorsingsmetodes in die gedragswetenskappe / G.J. Smit.
1st ed. Pretoria : HAUM Opvoedkundige Uitgewers, 1983.

Navorsingsmetodologie vir onderwysstudente / W.A. Landman ... et al.
Durban : Butterworth, 1983.

Objek en metode in die geesteswetenskappe / onder redaksie van P.S. Dreyer.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1983.

Ons eie insekte / E. Holm en W.M. de Villiers.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1983.

Ontleding van SA letterkundenavorsing aan die begin van die jare tagtig / Charles Malan.
Pretoria : Human Sciences Research Council, 1983.

Orthopaedic selections : reports from the Cripples Research Association of South Africa 1971-1982. editor G F Dommisse. Volume 2
Pretoria : Cripples Research Association of South Africa, 1983.

Ouer en kind : beroepskeuse, diensplig, studiemetodes / onder redaksie van C.J. Joubert met bydraes deur C.J. Joubert ... et al.
Pretoria : Erroll Marx, 1983.

Public administration in contemporary society : a South African perspective / S.X. Hanekom, C. Thornhill.
Johannesburg : Macmillan South Africa, 1983.

Samehang en sin : opstelle oor die Afrikaanse poësie, aangebied aan prof A P Grové by geleentheid van sy vyf-en-sestigste verjaardag op 10 Junie 1983  onder redaksie van Elize Botha en Réna Pretorius.

Kaapstad : Tafelberg c1983.

Siener in die suburbs : 'n spel in drie bedrywe / P.G. du Plessis.
1ste sagtebanduitg. Kaapstad : Tafelberg, 1983.

Die smal baan : aspekte en figure uit die ontwikkelingsgang van die Afrikaanse letterkunde / F.I.J. van Rensburg.
2e om- en bygewerkte uitg., 1ste sagtebanduitg. Kaapstad : Tafelberg, 1983.

So glo ons / P.S. Dreyer, J.H. Koekemoer, D.J.C. van Wyk.

S.l. : Kital, 1983.

 

Die somer is ‘n dag oud / Johann Lodewyk Marais.

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1983,

The strategic significance of Zambia / H.P. Potgieter.
Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1983

Surgical synopsis.
1st ed., first impression.
Pretoria : HAUM : Kagiso, 1983.

Taalverskeidenheid : 'n blik op die spektrum van taalvariasie in Afrikaans / redakteurs, G.N. Claassen, M.C.J. van Rensburg.

1e uitg. Pretoria : Academica, 1983.

Terrorisme in Suid-Afrika : enkele strafregtelike beskouings / M.F. Ackermann.
Pretoria, Suid-Afrika : Instituut vir Strategiese Studies, Universiteit van Pretoria, 1983.

Third world rheumatology.
Edinburgh : Churchill Livingstone, 1983.

Tuin van klip en vuur / George Weideman.

Kaapstad : Tafelberg, c1983.

 

University of Pretoria : a special report.
Johannesburg : Financial Mail, 1983.

Verslag van die Wetenskapkomitee van die Presidentsraad oor Demografiese Tendense in Suid-Afrika.
Pretoria : Staatsdrukker Govt. Printer, 1983.

Veterinêre oogchirurgie = Veterinary eye surgery / S.W. Petrick.

Durban : Butterworth, c1983.

 

Wit vis / Jan van Tonder.

Johannesburg : Perskor, c1983.

 Witsalpeter : 'n ridderroman / Pirow Bekker.
Kaapstad : Tafelberg, 1983.

Aandenking vir ‘n vry man / Jan van Tonder.

Pretoria : HAUM Literêr, 1984.

‘n Beeld van Afrikaanse woorde : kort stukke oor die woordeskat uit die radiorubriek Weeklikse Woordeboek / Louis Eksteen.
Pretoria : Academica, 1984.

Biology through observation 7 / G.P. van Dyk, N. Grobbelaar, H.P. van der Schijff.
Johannesburg : Perskor, 1984.

Bouerswerktuie : verklarende en geïllustreerde lys, Afrikaans, Engels en Fanakalo / H.W. Wegelin.
Pretoria : Dept. Argitektuur, Universiteit van Pretoria, 1984.

Business economics / edited by F.W. Marx and P.J. van Aswegen
2nd ed. Pretoria : HAUM Educational, 1984.

Dairy science handbook, volume 16 / edited by Frank H. Baker and Mason E. Miller.
Boulder, Colo. : Westview Press, 1984.

Deterrence and deterrence interaction / N. Marais.
Pretoria : Institute for Strategic Studies. University of Pretoria, 1984.

Didactics / F van der Stoep, W J Louw.
Pretoria : Academica, 1984.

Didactics : English as a second language in secondary schools / M.J. Kühn, S.M. Meiring.
1st ed. Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1984.

Duiwel-in-die-bos : verhale 1963-1968 / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1984.

E.M. Hamman-gedenkbundel / redakteur, D.J. Joubert.
Pretoria : Fakulteit Regsgeleerdheid Universiteit van Pretoria, 1984.

Fisiologie : hersiening en selfevaluering. Deel 1 / B.J. Meyer in medewerking met A.C. Meyer en L.E. van Heerden.
Pretoria : HAUM, 1984.

Fundamenteel-pedagogiese begripsverklaringe : 'n inleidende oriëntering / deur C.J.J. van Rensburg, W.A. Landman.
3de verb. uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel, 1984.

Genetiese dienste vir aangebore en erflike afwykings / Johann Op't Hof voorwoord, Charlotte Searle.
Pretoria : Eng Enterprises, 1984.

Gewete van glas / Hans du Plessis.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1984.

Grondtrekke van die siviele prosesreg in die landdroshowe / C.F. Eckard.
1ste uitgawe. Kaapstad : Juta, 1984.

Handleiding vir sportduikers / Dirk van Driel.
Pretoria : Instituut vir Sportnavorsing, Universiteit van Pretoria, 1984

Huldigingsbundel Paul van Warmelo : aangebied aan professor Paul van Warmelo by geleentheid van sy sewentigste verjaardag op 19 November 1984 / onder redaksie van Johann van der Westhuizen ... et al.
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1984.

Infant feeding and nutrition.
4th ed. Cape Town : Nasou, 1984.

Jaarringe : twaalf kortverhale / Henriette Grové.
1ste sagtebanduitg. Kaapstad : Tafelberg, 1984.

Job : een praktische bijbelverklaring / A. van Selms.
Kampen : Kok, 1984.

Kritieke veldagteruitgang in die Suidoos Transvaalse Hoëveld : ‘n evaluasie van die situasie en ‘n strategie vir optimale veldbenutting en veeproduksie / Dolf van Niekerk.

Pretoria : Departement van Landbou, Transvaalstreek, 1984.

Die Langste nag en ander verhale / Margaret Bakkes.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1984.

Neurologie handleiding.
Pretoria : Die outeur, 1984.

Neuronal communications : proceedings of a Symposium on Neuronal Communications presented by the South African Medical Research Council 11-13 April 1983.
Cape Town : Balkema, 1984.

Neurotoxicoses of livestock caused by plants and fungi in southern Africa.

Durban : Butterworths, 1984.

Non-formal education / F. Van der Stoep.
Pretoria : Codex, 1984.

Nuttige insekte / C.H. Scholtz.
1ste uitgawe. Pretoria : De Jager-HAUM, 1984.

Om laaste te kan lag : verhaalbundel / saamgestel en van aantekeninge voorsien deur Pirow Bekker.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1984.

Opvoeding en opvoedingsprobleme tussen ouer en kind / redakteur, M.C.H. Sonnekus met bydraes deur W.A. Landman ... et al.
1e uitgawe. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1984.

Ortopediese chirurgie van die hond en die kat / D G Steyn.
Durban : Butterworths, 1984.

Die peerboom en ander verhale / Pirow Bekker.

Kaapstad : Tafelberg, 1984.

Program design : basic principles / R J van den Heever, D E Wolvaardt, S H von Solms.
1st ed, 2nd (rev.) impression. Pretoria : HAUM Educational, 1984.

Revolutionary warfare and counter-insurgency / Institute for Strategic Studies, University of Pretoria M. Hough (editor).
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1984.

Sea power and South Africa : lessons of the Falklands and Arab-Israeli conflicts / R.K. Campbell.
Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1984.

***Spel en spieël : besprekings van die moderne Afrikaanse teater en trater / redakteur Charles Malan.

    Johannesburg : Perskor, 1984. 

South African company law through the cases : a collection of leading South African and English cases on company law, with explanatory notes and comments / by H.R. Hahlo.
4th ed. Cape Town : Juta, 1984.

Spel en spieël : besprekings van die moderne Afrikaanse drama en teater / redakteur Charles Malan.
Johannesburg : Perskor, 1984.

Statistiekwoordeboek, Afrikaans-Engels= Statistical dictionary, English-Afrikaans.
Hersiene en uitgebreide uitg.
Pretoria : Staatsdrukker Govt. Printer, 1984.

***Storm Sevenster / Wessel Pretorius.

    Johannesburg : Perskor, 1984.

The strategic significance of Angola / B.J. Olivier.
Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1984.

Tradisionele harmonie / Caroline van Niekerk vertaal deur Pierre Malan.;Conventional harmony. Afrikaans
Pretoria : HAUM, 1984.

Uit die beek 1985 / opgestel deur A.H. van Zyl.
Kaapstad : N G Kerk Uitgewers, 1984.

Vakdidaktiek : biologie virdie sekondêre skool / J.P Degenaar

1 ste uitg. Pretoria : De Jager-HAUM, [1984]

Vroue met nardusparfuum : die aandeel van die vrou in die sendingwerk van die Nederduitse Gereformeerde Kerk.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1984.

Algemene plantkunde : 'n handleiding vir eerstejaaruniversiteitstudente / onder redaksie van H.P. van der Schijff.
5de uitg. Pretoria : Van Schaik, 1985.

ATKV-Prosaskryf / Margeret Bakkes.

Potchefstroom : Departement Sentrale Publikasies (PU vir CHO), 1985

August Carl Schulenburg : krygsgevangene, medikus, boer / C.A.R. Schulenburg.
1ste uitg. Pretoria : Van Schaik, 1985.

Balang ka Lethabo puku ya bobedi : Noord-Sotho leesboek : Northern Sotho reader / C.N. Phatudi, G.P. Mojapelo, B. du P Goslin.
1st ed. Johannesburg : Educum, 1985.

Beroepsoriëntering / C.J. Joubert (redakteur), C.D. Jacobs en J.L. Grobler.
1ste uitg., 2de druk. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1985.

Breyten die simbool daar / Jeanette Ferreira.

Kaapstad : Saayman & Weber, c1985.

Current selected South and Southern African treaties, agreements and declarations / M. Hough, W. Booyse, M. van der Merwe.
Pretoria : Institute for Strategic Studies. University of Pretoria, 1985.

Dedicata Adrianus van Selms.
Pretoria : NHW-Pers, 1985.

Dossier van ‘n gyseling / Eleanor Baker.

Kaapstad : Human & Rousseau, 1985.

Fundamental pedogogics : science, content and practice / P. L. De Jager...et.al.
1st ed. Halfway House N.G. Kerkboekhandel 1985.

Fundamentele pedagogiek en kurrikulumstudie / W.A. Landman.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1985.

Gids by die literatuurstudie / Elize Botha en Charles Malan.

Pretoria : HAUM : Daan Retief, c1985.

 

Grensgeval / Hans du Plessis.
Kaapstad : Human & Rousseau, 1985.

Die haasvanger / Dolf van Niekerk.
1ste uitg., 1ste druk. Kaapstad : Tafelberg, 1985.

Hartskrif / Joan Hambidge.

Kaapstad : Human en Roussaeu : World International, 1985.

 

Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns / byeengebring deur A.P. Grové.
Kaapstad : Tafelberg, 1985

 

Insects of Southern Africa / Erik Holm.

Durban : Butterworths, c1985 (1986 printing).

Die jaar nul / P. J. Haasbroek.

1ste uitg. Pretoria : HAUM-Literêr, c1986.

 

Karel Kousop / Dolf van Niekerk.

1ste uitg. Tafelberg : 1985.

 

Die Keiser - 'n analise : 'n inleiding tot Bartho Smit se drama / Charles Malan.
Johannesburg : Perskor, 1981.

1 ste uitg. Pretoria : Daan Retief Uitgewers, 1985

Kya Rosa : 'n droom word waar.
Pretoria : Buro vir Openbare Betrekkinge en Ontwikkeling, Universiteit van Pretoria, 1985

Learning : a psychopedagogic perspective / editor, M.C.H. Sonnekus with contributions by G.D. Yonge, G.V. Ferreira.
Stellenbosch : University Publishers and Booksellers, 1985.

Mankepank en ander monsters / Antjie Krog ; met illustrasies van Hannetjie de Clercq.

Cape Town : maskew Miller Longman, 1985.

Menswees in die kollig / S.I. du Toit, redakteur.
1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1985.

Nogtans sal ek jubel : 30 essays en vertellings / Audrey Blignault ; saamgestel deur Elize Botha.

Kaapstad : Tafelberg, 1985.

 

Ontmoeting by dwaaldrif : radiodrama /Henriette Grové.
Doornfontein : Perskor, 1985.

Die personeelfunksie / Yvonne Andrews.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1985.

Personnel administration / J.J.N. Cloete.
1st ed. Pretoria : Van Schaik, 1985.

Physiology for nurses / Bernard J. Meyer
Pretoria : Abacus, 1985.

Plaston: DNS-kind : fantasie rondom 'n onmoontlikheid / P G du Plessis.
Doornfontein : Perskor, 1985.

Psychological strategies / M. Hough ... et al.
Pretoria, South Africa : Institute for Strategic Studies, University of Pretoria, 1985

Sewe en sewentig stories oor ‘n clown / Fransi Phillips.

Pretoria : HAUM-Literêr, 1985.

Sitate om 'n rewolusie / Jeannette Ferreira
1ste uitg. Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1985.

So onder deur die maan / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1985.

Taalverskeidenheid en taalpatologie / onder redaksie van I S Hay en I C Uys.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1985.

The theology of the book of Joel / Willem S. Prinsloo.
Berlin : De Gruyter, 1985.

Update in intensive care & emergency medicine : proceedings of the 5th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, Belgium, March 26-29, 1985 / edited by J.L. Vincent.
Berlin : Springer, 1985.

Vereeniging, vereniging / P.G. du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1985.

Die verlore skoentjie / Henriette Grové.
Pretoria : Daan Retief, 1985.

Verstedeliking in Suid-Afrika.
Pretoria : Universiteit van Pretoria : Van Schaik, 1985.

Voordat berge gebore word / Pirow Bekker.
Kaapstad : Tafelberg, 1985.

Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns : Afdeling Geneeskunde kwarteeuverslag, 1959-1984 / R.C. Franz.
Pretoria? : Die Akademie?, 1985?

Festchrift 1985 : Prof. Dr. H.W. Snyman.
Pretoria : Fakulteit Geneeskunde, Universiteit van Pretoria, 1985

Kalliope / saamgestel met kommentaar, struktuuranalise en interpretasie deur J.H. Barkhuizen, W.J. Henderson, C.A. van Rooy.
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1986-1988.

Active business economics : std 9 : hg/sg (new syllabus)/ H.J. Dekker.
De Jager-Haum, 1986.

Afro-ditto / Cheis Pelser.

Kaapstad : Human & Rousseau, c1986.

Amerika, vriend of vyand-- / Afrikanervolkswag.
1ste uitg., 1ste dr. Pretoria : Afrikanervolkswag, 1986.

Anatomie van die huisdiere : ‘n studie- en disseksiegids / J.M.W. le Roux, M.M.S. Smuts ; illustrasies, Christine Seegers.

3de uitg. Pretoria ; Die outeurs, 1986

 

Bitterlemoene / Joan Hambidge.

Kaapstad : Human en Rousseau : World International, 1986.

Blokken Knorrende beesten Bint / F. Bordewijk met inleiding en woordverklaringe deur F. H. H. Pols.
Pretoria : Academica, 1986.

The camel / Malie Smuts, A.J. Bezuidenhout David Mazierski illustrator.
Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1986.

Contemporary air strategy / M. Hough, M. van der Merwe, (eds).
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1986.

Digters en digkuns : 'n bloemlesing vir die hoerskool / uitgesoek en van aantekeninge voorsien deur P.J. Nienaber, P.H. Roodt en N.J. Snyman.
4de uitg. Johannesburg : Perskor, 1986.

Ek sing waar ek staan / Phil du Plessis.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1986.

Elephants of Africa / paintings and drawings by Paul Bosman ; text by Anthony Hall-Martin.

Cape Town : Struik, 1986

Dr. Anton Rupert pro munere grates : lesings as ere-professor in die Departement Bedryfsekonomie, Universiteit van Pretoria / redakteur, S. Marx.
1ste uitg. Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1986.

Dumelang / Benjamin du P. Goslin.
Kaapstad : Maskew Miller Longman, 1986.

Economics : an introductory study / by N.H. Stapelberg and F.G. Steyn translated by H. Symington.
Pretoria : NHS Publishers, 1986.

Eenheid en konflik : eerste beslissinge in die geskiedenis van die Christendom : 'n bundel opstelle / geredigeer en uitgegee deur Cilliers Breytenbach met die medewerking van Andrie du Toit.
1ste uitg. Pretoria : N.G. Kerkboekhandel Transvaal, 1986.

Farmakologie / De K. Sommers.
3de uitg. Durban : Butterworth, 1986.

Feesbundel P.S. Dreyer
S.l. : s.n., 1986.

Gedenkalbum 1886-1986 van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika in woord en beeld.
Pretoria : NHW-Pers, 1986.

Goudaar : gedigte oor Johannesburg / saamgestel deur Fanie Olivier.
Johannesburg : Perskor, 1986.

Heidelberger Katechismus.; Die Heidelbergse kategismus in vier teksuitgawes, met inleiding en teksvergelyking / deur J.P. Oberhozer.
1 ste uitg. Pretoria : Kital, 1986.

Inleiding tot die publieke administrasie / J.J.N. Cloete.
6de hers. uitg. Pretoria : Van Schaik, 1986.

Insekte / Erik Holm.

Kaapstad : Struik, 1986.

Die jaar nul / P. J. Haasbroek.
1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1986.

Kalliope. I : Griekse jambiese en elegiese poësie van Archilochos tot Theognis / saamgestel met kommentaar deur J.H. Barkhuizen, W.J. Henderson, C.A. van Rooy.
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1986.

Key aspects of public administration / edited by S.X. Hanekom, R.W. Rowland, E.G. Bain.
1st ed. Braamfontein, Johannesburg : Macmillan South Africa Publishers, 1986.

Kleinbegin in die prosa : 'n versameling Afrikaanse kortverhale

Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1986.

Kliniese farmasie / Greeff, Robertson & Kriel.
Pretoria : Aptekerskollege, 1986.

Die derde oorlog teen Mapog / Hans Pienaar.

Mowbray [South Africa] : IDASA, 1991.

Meer as net 'n storie.
1ste uitg. Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1986.

Noord-Sotho in aksie : spreektaal vir standerd 6 / Benjamin du P. Goslin.
Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1986.

Onderwysbestuur : grondslae en riglyne / P.C. van der Westhuizen medewerkers, C.J.J. Basson ... et al.
1ste uitg., eerste druk. Pretoria : HAUM Opvoedkundige Uitgewery, 1986.

Die Opvoedkundige-sielkundige : 'n handleiding in die opvoedkundige-sielkunde / P.A. van Niekerk, redakteur.
1ste dr. Stellenbosch : Universiteitsuitgewers en -Boekhandelaars, 1986.

Ontruiming / Marlise Joubert.

Pretoria : HAUM-Literêr, 1986.

 

My ouma in kaneel /Margaret Bakkes.

Kaapstad: Human en Rousseau, 1986.

Practical English : a guided first course in English language / D.K. Swemmer, A.D. Adey co-authors, M.A. Button ... et al.
1st ed. Pretoria : Acacia, 1986

Die Predikant as ampsdraer en mens / A.J. Smuts (red).
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1986.

Principles of educative teaching. Afrikaans.;Grondbeginsels van opvoedende onderwys / G.A.J. Griessel, G.J.J. Louw en C.A. Swart.
1 ste uitg. Pretoria : Acacia, 1986

Professional practice : a South African nursing perspective / Charlotte Searle.
Rev. ed. Durban : Butterworths, 1986.

Die psigiese lewe van die kind-in-opvoeding : 'n handleiding in die psigopedagogiek.
Hers. uitg. Stellenbosch : Universiteits-Uitgewers, 1986.

Rekeningkunde standpunte en riglyne : vrae en oplossings / deur H.R.B. Oppermann, S.F. Booysen kontrolering M. Koen ... et al.
Universitere Publikasies, 1986.

Shaping your personal life pattern : human modelling / A.L. Coetzee.
Pretoria : A.L. Coetzee, 1986.

Sielkundige aspekte van fisieke aktiwiteit, spel en sport / Justus Potgieter, Ben Steyn.
Stellenbosch : Universiteits-Uitgewers en Boekhandelaars, 1986.

A South African perspective on the New Testament.
Leiden : E.J. Brill 982, 1986.

Spreektaal Zoeloe vir beginners / B. du P. Goslin.
1ste uitg. Pietermaritzburg : Shuter & Shooter, 1986.

Stanley Bekker en die boikot / John Miles.

Cape Town : Maskew Miller Longman, 1986.

Swot om te presteer : riglyne vir studiesukses / C.D. Jacobs.
1ste uitg. Pretoria : HAUM : Daan Retief, 1986.

Taal en beroep / onder redaksie van Réna Pretorius.
Pretoria : Fakulteit Lettere en Wysbegeerte, Universiteit van Pretoria, 1986

Teoretiese grondslae van die politieke ekonomie / J.A. Lombard, J.A. du Pisanie, F.G. Steyn.
1ste uitg. Johannesburg : Macmillan Suid-Afrika, 1986.

Die Trojaanse perd : onderhoude oor die noodtoestand in die Kaap , 1985 / Hans Pienaar en Hein Willemse in gesprek met 'n UDF-leier, 'n Prog-politikus, politieke organiseerders, ouers van beseerde kinders, studenteleiers, onderwysers en 'n Swart Bewussynsfiguur.

Emmarentia Johannesburg Taurus, c1986.

University of Pretoria : proud past, exciting future.
Pretoria : University of Pretoria, Bureau of Public Relations and Development, 1986.

Zoo and wild animal medicine / Murray E. Fowler.
2nd ed. Philadelphia : Saunders, 1986.

Accounting statements and guidelines : questions and solutions / H.R.B. Oppermann, S.F. Booysen and F. van Wyk.
2nd ed. Uni-publications, 1987.

Achiever's handbook : a workbook : improve your marks with reading, thinking and writing skills / Andrew P. du Toit, Margaret Orr.
1st ed. Johannesburg : Southern Book Cape Town : Human & Rousseau, 1987.

Ad Destinatum II 1960-1982 : 'n geskiedenis van die Universiteit van Pretoria / in opdrag van die Universiteitsraad saamgestel deur F.J. du T. Spies en D.H. Heydenrych.
1ste uitg. Pretoria : Die Universiteit, 1987.

Afrikaans en sy moontlikhede in SWA/Namibië= The feasibility of Afrikaans in SWA/Namibia / H.G.W. du Plessis.
Windhoek : Akademie : Academy, 1987.

Die Anatomie van melancholie / Joan Hambidge.
1ste uitg.
Kaapstad : Human en Rousseau, 1987.

Are we killing God's earth? / University of Pretoria, Institute for Theological Research.
Pretoria : University of South Africa : 1987.

***Bedbear and Leander / Johann de waal ; Eglish translation by Lesley Whitwell.

    Cape Town : Human & Rousseau, 1987.

   

Die beplanning van onderrig in die Suid-Afrikaanse letterkunde / Martjie Bosman.

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.

Best stories / edited by Betty Hugo, Chrsitopher Brightman.
Pretoria : Academica, 1987.

A bibliography of South African criminal law (general principles) / by André Rabie.
Kenwyn : Juta, 1987.

Boesmankuns / Erik Holm.

Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1987.

C.H. Rautenbach jubileum : ter herdenking van sy vyf en tagtigste geboortedag / redakteur, A.G. van Aarde redaksie, B.J. Engelbrecht, ... et al.
Pretoria : N. H. W. Pers, 1987.

Censorship in South Africa : being a commentary on the application of the Publications Act / J.C.W. van Rooyen.
Cape Town : Juta, 1987.

Departement Skoolvoorligting : bestuursmodel en riglyne vir 1987 /C.D. Jacobs
Petoria : Die Dept., 1987.

Dialogue with God. Afrikaans.; Tweegesprek met God : predikers, digters en wysgere / J.J. Burden, W.S. Prinsloo, redakteurs J.A. Burger ... et al. medewerkers.
1 ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Education for the black disabled. Afrikaans.; Onderwys vir swart gestremdes.
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.

English in action : second language std. 9 (HG, SG, and LG) / M.J. Kühn ... et al.
Pretoria : De Jager-HAUM : Kagiso, 1987.

Eskarp.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Ethos of nursing and midwifery.
Durban : Butterworths, 1987.

Gesin in krisis / redakteur W.J. Louw J.G.H. de Necker...et al.
Pretoria : Van Schaik, 1987.

Die Groot Trek : gedenkdagboek 1838-1988 / P.G. Nel, eindredakteur.
Pretoria : De Jager-HAUM, 1987.

Handleiding vir algemene skoolvoorligting / onder redaksie van J.P. Liebetrau met bydraes deur C.J. Joubert ... et al.
Johannesburg : Perskor, 1987.

Handleiding vir magisterstudente : Departement Argitektuur, Universiteit van Pretoria /[A.P. Burger]

Pretoria : Universiteit van Pretoria, Dept, Argitektuur [1987]

 

Hantering van noodgevalle / samesteller Coen van der Merwe

Pretoria : [s.n.] , 1986

Die hemel help ons / Koos Prinsloo.
Cape Town : Maskew Miller Longman, 1987.

Het olifante elmboë? / P G du Plessis.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Inhuldigingsrede van kanselier / A E Rupert.
Pretoria : Van Schaik, 1987.

Inleiding tot groepstate / B.P. Botha bygestaan deur M. Koen, F. van Wyk.
4de uitg. Johannesburg : Lex Patria, 1987.

Intreeredes van die Universiteit van Pretoria 1981-1985.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1987.

Is Sagie / Jan van Tonder.

1ste uitg. Pretoria :HAUM Literêr, 1987.

Katarak / Wessel Pretorius.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1987.

Kom ons volg sy spore : die lewe van Jesus / P P A Kotze.
Pretoria : NG Kerkboekhandel, 1987.

Korporatiewe identiteitsgids / Universiteit van Pretoria.
Pretoria : Universiteit van Pretoria, 1987?

Korporatiewe reg / redakteurs H.S.Celliers, M.L. Benade outeurs D.H.Botha, M.J. Oosthuizen, E.M. de la Rey.
Durban : Butterworth, 1987.

Krone van narsing / Rosa Smit

Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Law of mortgage and pledge in South Africa.; Wille's Law of mortgage and pledge in South Africa. / by T.J. Scott and Susan Scott.
3rd ed. Cape Town : Juta, 1987.

Liberation theology and the Bible / Pieter de Villiers ... et al.
Pretoria : University of South Africa : 1987, 1987.

Like a roaring lion- : essays on the Bible, the church and demonic powers / editor, Pieter G.R. de Villiers.
Pretoria : University of South Africa C.B. Powell Bible Centre, 1987.

Maatskappy-finansiële state / Hendrik Stephanus Cilliers.
6de uitg.
Durban : Butterworths, 1987.

Mammals of Southern Africa / Burger Cillie

            Sandton : Frandsen publishers, 1987.

 

 Measuring and modelling localised corrosion : using the scanning reference electrode technique and a finite difference method to study galvanic corrosion / by P.C. Pistorius.
Pretoria : s.n., 1987.

Modern trends in industrialization with reference to South Africa / editors, I. Nic A. van der Walt, J. Louis van Pletsen.
1st ed. Johannesburg : Rand Afrikaans University, 1987.

***My broer se hoeder / Margaret Bakkes.

    Pretoria : Daan Retief, c1987.

 

***National symbols in the RSA Nasionale simbole in die RSA. / Charles Malan.  

     Pretoria : HSRC, 1987.    

Die navorsingsprogram vir geesteswetenskaplike navorsing / W.A. Landman ... et al.
1ste uitg. Johannesburg : Perskor, 1987.

Die Nederlandse geloofsbelydenis : ontstaan, skrifgebruik en gebruik : 'n projek van die Instituut vir Teologiese Navorsing / uitgevoer deur H.L. Bosman ... et al.
Pretoria : Universiteit van Suid-Afrika, 1987.

Neoplasms of the liver / Kunio Okuda, Kamal G. Ishak (eds.).
New York : Springer-Verlag, 1987.

Onderwysstelselkunde / M J Bondesio, S J Berkhout.
Pretoria : Universiteit van Pretoria Dept. Onderwysbestuur Historiese en Vergelykende Pedagogiek, 1987.

Opleiding in die bedryfsekonomie : verlede, hede en toekoms : intreerede gelewer op 4 Junie 1987 / deur Siegfried Marx.
Pretoria : {S.n., 1987).

Opleiding in skeppende skryfwerk in Suid-Afrika : ‘n sisteembeskrywing / Johann Lodewyk Marais.

Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.

 

            Paddas / W.D. Haacke, L Wessels.

Pretoria : De Jager-HAUM, 1987.

 

Palimpses / Johann Lodewyk Marais.

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1987.

Palinodes / Joan Hambidge.
1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1987.

Pascal precisely / Judy Bishop.
Wokingham : Addison-Wesley, 1987.

Prosakroniek / Elize Botha.

1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.

 

Race and literature / Ras en literatuur / Charles Malan.

Pinetown : Owen Burgess, c1987.

Rasionalisering en samewerking ten opsigte van versamelingsbou en dokumentlewering deur universiteitsbiblioteke : amptelike dokumentasie - 1986-1987 / Komitee van Universiteitshoofde, Interuniversitere Biblioteekkommitee ondersoekspan, E.D. Gerryts, H. de Bruin.
Pretoria : s.n., 1987.

Ruminant urogenital surgery / C.F.B Hofmeyr.
1st ed. Ames : Iowa University Press, 1987.

'n Seder val in Waterkloof / P G du Plessis.
Kaapstad : Tafelberg, 1987.

 

***Slaapvraat en Leander / Johann de Waal ; illustrasies deur Nelda Vermaak.

    Kaapstad : Human & Rousseau, 1987.

Small animal endocrinology / edited by Frederick H. Drazner.
New York : Churchill Livingstone, 1987.

So onder deur die maan : Chriskras 3 / Chris Barnard.

Kaapstad : Tafelberg, 1987.

South Africa and the south Atlantic ocean : a maritime-strategic analysis / A. du Plessis.
Pretoria : University of Pretoria Institute for Strategic Studies, 1987.

Suid-Afrikaanse staatsreg / D.A. Basson.
1ste uitgawe. Kaapstad : Juta, 1987.

Tweegesprek met God : predikers, digters en wysgere / redakteurs: J J Burden, W S Prinsloo J A Burger ... et al.
Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Uit hierdie grys verblyf /George Weideman.

Kaapstad : Tafelberg, 1987.

 

Uit 'n ander wêreld.
Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1987.

United States/South African relations / edited by P.H. Kapp, G.C. Olivier.
1st ed. Cape Town : Tafelberg : 1992, 1987.

Van stamvader Adriaan tot Ernst Jacobus van Jaarsveld, 1702-1986 : 'n stukkie familiegeskiedenis van onder / F.A. van Jaarsveld.
Pretoria : F.A. van Jaarsveld (Rodericksweg 476, Lynnwood, Pretoria) , 1987.

Vanweë die onbewuste / H P Van Coller en Charles Malan.

Pretoria : HAUM-Literêr, c1987.

Vertellers van die Ou Testament / HL Bosman, (red), JA Loader, (red) FE Deist, PJ van Dyk.
Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Voetpad na Vergelegen / Chris Barnard.
1ste uitg. Kaapstad : Tafelberg, 1987.

Die Westerse politieke tradisie / onder redaksie van A.M. Faure ... et al.
2de, hers. uitg. Pretoria : Academica, 1987.

Wetenskapbeelde in die geesteswetenskappe / J.J. Snyman, P.G.W. du Plessis (reds.)
Pretoria : Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing, 1987.

Die wilde kind / Fransi Phillips.
1ste uitg. Pretoria : HAUM-LiterCer, 1987.

Witskrif / Pieter Smit.

Kaapstad : Human & Rousseau : World International, 1987.